ECLI:NL:CBB:2001:AB1121
public
2018-03-09T14:22:43
2013-04-04
Raad voor de Rechtspraak
AB1121
AN6662
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2001-04-11
AWB 00/45
Eerste aanleg - meervoudig
NL
Bestuursrecht
Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 17
Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 29
Rechtspraak.nl
AB 2001, 161 met annotatie van J.H. van der Veen
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2001:AB1121
public
2013-04-04T16:25:32
2001-07-04
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2001:AB1121 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 11-04-2001 / AWB 00/45

-

College van Beroep voor het bedrijfsleven

No. AWB 00/45 11 april 2001

20310

Uitspraak in de zaak van:

A, te B, appellant van een tuchtbeschikking, gewezen door het Tuchtgerecht Productschap voor

Pluimvee en Eieren (verder: het Tuchtgerecht).

1. De procedure

Bij tuchtbeschikking nr. TPPE 21/1999, gewezen op 7 januari 2000, heeft het Tuchtgerecht

aan appellant een maatregel opgelegd.

Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het College op 19 januari 2000, heeft appellant

beroep ingesteld tegen die tuchtbeschikking.

De secretaris van het Tuchtgerecht heeft bij brief van 1 februari 2000 aan het College de

stukken doen toekomen die op de zaak betrekking hebben.

Het College heeft de zaak behandeld ter openbare terechtzitting van 10 oktober 2000.

Ter zitting zijn inlichtingen verstrekt door mr F.M.C. Veenman, werkzaam bij het

Gemeenschappelijk Secretariaat van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren.

Bij brief van 21 november 2000 heeft het College nadere inlichtingen gevraagd bij het

Tuchtgerecht. Deze inlichtingen zijn bij brieven van 12 december 2000 en 31 januari 2001

door het Tuchtgerecht verstrekt.

2. De vaststaande feiten

2.1 Het berechtingsrapport

Het berechtingsrapport, op 11 november 1999 opgemaakt door P.R. de Gooijer, controleur

bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten, heeft, voor zover

hier van belang, de navolgende inhoud:

" Pieter Rinze de Gooijer controleur bij de Stichting Controlebureau voor

Pluimvee, Eieren en Eiprodukten, Postbus 504, 3700 AM Zeist.

Op 5 oktober 1999, omstreeks 10.00 uur, bevond ik, relatant P.R. de Gooijer,

mij op een perceel gelegen aan de C, te B. Aldaar is het vleeskuikenbedrijf van

A gevestigd, geregistreerd bij het Productschap voor Pluimvee en Eieren onder

nummer 0635380.

Ik bevond mij aldaar ter controle op de voorschriften van de "Verordening

hygi‰nevoorschriften pluimveehouderij 1997" en het "Hygi‰nebesluit

vleeskuikenbedrijven 1997".

Uit beschikbare informatie is het mij relatant bekend dat er op bedoeld

vleeskuikenbedrijf onder meer op 11 juni 1999 en 17 augustus 1999

respectievelijk 20.540 en 20.000 vleeskuikens zijn opgezet.

Op tijd en plaats voornoemd sprak ik aldaar een persoon, aan wie ik mij in mijn

functie bekend maakte en die ik met het doel van mijn komst in kennis stelde.

Deze persoon verklaarde mijA te zijn, hierna te noemen betrokkene.

Aan de hand van een door het Productschap voor Pluimvee en Eieren

opgestelde checklist controleerde ik voornoemd vleeskuikenbedrijf, waarbij

betrokkene mij vergezelde en welke checklist hij voor gezien heeft getekend.

Deze checklist is als bijlage l bij dit berechtingsrapport gevoegd.

Tijdens deze controle zag ik dat op de navolgende wijze niet aan de

verplichtingen was voldaan:

- er was geen ongediertebestrijdingsplan opgesteld;

- er waren geen acties betrekking hebbende op de wering signalering en

bestrijding van ongedierte vastgelegd;

- er was na het ruimen van het voorgaande koppel vleeskuikens na het

reinigen en ontsmetten van de stal geen hygi‰neonderzoek door een

erkende instantie uitgevoerd voor de opzet van nieuwe vleeskuikens

op 17 augustus 1999;

- er waren bij de koppels kuikens, welke koppels op 11 juni 1999 en 17

augustus 1999 waren opgezet, geen Campylobacteronderzoeken

verricht alvorens deze het bedrijf hadden verlaten;

- na een geconstateerde Salmonella-besmetting bij de uitgangscontrole

van het koppel kuikens dat op 11 juni 1999 was opgezet is er geen

onderzoek door een erkende instantie verricht op de aanwezigheid van

de schadelijke micro-organismen Salmonella in stal, alvorens op 17

augustus 1999 nieuwe vleeskuikens op te zetten,

zijnde verplichtingen zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 onder i en k artikel

3 lid 2, artikel 4 lid 2, artikel 6 lid 2 en artikel 9 van de Verordening

hygi‰nevoorschriften pluimveehouderij 1997 hierbij gelet op artikel 4 lid 1 en 3

en artikel 7 lid 1 van het Hygi‰nebesluit vleeskuikenbedrijven 1997.

Naar aanleiding van deze bevindingen sprak ik omstreeks 10.45 uur op plaats

en datum voornoemd de eerder genoemde J.G. Brusse, die mij desgevraagd

opgaf te zijn:

Betrokkene ---------------------A,---------------------------------

geboren op D te B, wonende C, te B, pluimveehouder van beroep.

Na betrokkene met de bevindingen in kennis gesteld te hebben, verklaarde hij

mij op mijn vragen het volgende, zakelijk weergegeven:

" Ik ben als eigenaar van dit vleeskuikenbedrijf verantwoordelijk voor

de dagelijkse gang van zaken.

Voor de door u geconstateerde afwijkingen kan ik u de volgende

verklaring geven; ik voer de ongediertebestrijding wel uit maar ik ben

vergeten om een een plattegrond te maken en de uitgevoerde acties

schriftelijk vast te leggen.

Verder heb ik er niet aan gedacht om een hygi‰neonderzoek te laten

uitvoeren. Ik zal hierover contact opnemen met mijn dierenarts zodat

deze voor de volgende opzet zo'n onderzoek kan uitvoeren.

Ik heb tot op heden nog geen Campylobacteronderzoek laten uitvoeren

daar de afnemende slachterij mij nog geen monstername-materiaal

heeft toegezonden, ook hierover zal ik met mijn dierenarts contact

opnemen zodat deze mij van het benodigde monstername-materiaal

kan voorzien.

Het niet uitvoeren van het zogenaamde Swab-onderzoek van de stal

komt voort uit onwetendheid, het was mij namelijk niet duidelijk dat

ik na een Salmonellapositieve uitslag van de overschoentjes dit

vervolgonderzoek moest laten uitvoeren. Wel wil ik vermelden dat

zoals u gezien heeft, het koppel dat na het besmette koppel is gemest

en afgeleverd na bemonstering Salmonella negatief was.

Verder heb ik u momenteel niets meer te verklaren".

Ik heb betrokkene medegedeeld dat tegen hem een berechtingsrapport ten

behoeve van het Tuchtgerecht van het Productschap voor Pluimvee en Eieren

zal worden opgemaakt."

2.2. Voorts zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang:

- Bij brief van 21 november 2000 heeft het College het Tuchtgerecht verzocht nadere

inlichtingen te verstrekken omtrent de verzending van de aangetekende brief van

3 december 1999, waarvan op het verzendbewijs is vermeld dat deze is gericht aan:

A, B en waarbij appellant wordt opgeroepen om op 20 december 1999 ter openbare

terechtzitting van het Tuchtgerecht te verschijnen.

- Bij brief van 12 december 2000 heeft het Tuchtgerecht het College als volgt bericht:

" De door het Tuchtgerecht Productschap voor Pluimvee en Eieren aan de heer A

te B verstuurde uitnodiging voor de zitting is op 3 december 1999 ter

aangetekende verzending bij de PTT aangeboden. Deze aangetekende

verzending heeft niet met een retourkaart plaatsgevonden. De aangetekend

verzonden uitnodiging is ook niet retour ontvangen.

Door het tuchtgerecht is navraag gedaan bij de PTT over deze aangetekende

verzending. Zodra ik in het bezit ben van de reactie van de PTT zal ik U deze

reactie doen toekomen."

- Vervolgens heeft het Tuchtgerecht het College bij brief van 31 januari 2001 onder

meer als volgt bericht:

" Door het tuchtgerecht is navraag gedaan bij de PTT over de aan de heer A te B

verstuurde uitnodiging voor de zitting van het tuchtgerecht, die op 3 december

1999 ter aangetekende verzending bij de PTT is aangeboden.

Naar aanleiding van deze navraag heeft de PTT medegedeeld: "Wij hebben een

onderzoek ingesteld maar dit heeft helaas geen positief resultaat opgeleverd. "

3. De bestreden tuchtbeschikking

Bij de bestreden tuchtbeschikking, die aan deze uitspraak is gehecht en als hier ingelast

wordt beschouwd, heeft het Tuchtgerecht appellant wegens overtreding van de in het

berechtingsrapport genoemde artikelen als tuchtrechtelijke maatregel opgelegd een

geldboete van fl. 4000,-- waarvan fl. 2500,-- voorwaardelijk.

Ter zitting is hier van de zijde van F.C.M. Veenman het volgende aan toegevoegd.

In een enkel geval is ontheffing verleend voor een zogenaamd "Louisiana-

(potstal)systeem", zij het onder zeer veel voorwaarden. Voor alle kuikenmesters geldt dat

zij een gelijke bijdrage moeten leveren aan de bestrijding van salmonella. Appellant is niet

anders behandeld dan anderen.

Uit het controledossier blijkt dat appellant drie keer eerder is gewaarschuwd, voordat tegen

hem actie is ondernomen.

4. Het standpunt van appellant

Appellant heeft ter ondersteuning van het beroep het volgende aangevoerd.

Door de slechte voorlichting van mijn veearts ben ik het slachtoffer van deze hoge boete.

Met deze veearts zijn afspraken gemaakt, welke erop neer komen dat appellant geen

aandacht hoefde te besteden aan de administratieve vastlegging. De veearts is zijn

afspraken niet nagekomen. Ook door controleur de Gooijer zijn onjuiste adviezen gegeven.

Na deze tuchtbeschikking heeft appellant geen problemen meer gehad; evenmin zijn er

controleurs op het bedrijf geweest. Bijgevoegd bij het beroepschrift zijn drie rekeningen ter

zake de levering van kuikens, ten bewijze dat de kuikens gezond zijn afgeleverd.

Er zijn mesters die ook met een potstalsysteem werken, en die een ontheffing krijgen.

Appellant vraagt zich af hoe dit kan.

Tot slot heeft appellant erop gewezen dat hij geen oproeping voor de zitting van het

Tuchtgerecht heeft ontvangen. Indien hij deze oproeping had gekregen, was hij zeker

verschenen.

5. De beoordeling

Tussen partijen is allereerst in geschil of de brief waarbij appellant werd uitgenodigd voor

de zitting van het Tuchtgerecht appellant heeft bereikt. Appellant heeft de ontvangst van de

uitnodiging ontkend.

Het College overweegt hieromtrent als volgt.

Vaststaat dat genoemde uitnodigingsbrief per aangetekende post tijdig naar het juiste adres

is gezonden.

Vanwege het Tuchtgerecht is aan het College te kennen gegeven dat deze brief niet als

onbestelbaar is teruggezonden.

Van de zijde van PTT Post is naar aanleiding van een navraag van het Tuchtgerecht inzake

de aangetekende verzending, aan het Tuchtgerecht te kennen gegeven dat een onderzoek is

ingesteld maar dat dit geen positief resultaat heeft opgeleverd.

Het College acht het in verband met het voorafgaande niet voldoende aannemelijk dat de

uitnodiging voor de zitting van het Tuchtgerecht appellant heeft bereikt. Appellants

ontkenning van de ontvangst van de uitnodiging acht het College niet ongeloofwaardig.

Aangezien niet is gebleken dat appellant ter zake enig verwijt kan worden gemaakt, moet

het ervoor worden gehouden dat appellant niet naar behoren is opgeroepen voor de zitting

van het tuchtgerecht.

Dit leidt tot de slotsom dat het twistgeding is gevoerd in strijd met een algemeen beginsel

van behoorlijke rechtspraak. Derhalve kan, gelet op artikel 17, aanhef en onder c, van de

Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (hierna: de Wet), de bestreden tuchtbeschikking

niet worden gehandhaafd.

Het College acht het, in verband met de zich in dit geval voordoende feiten en

omstandigheden, geraden de zaak onder toepassing van artikel 29, eerste lid, van de Wet in

dier voege zelf af te doen, dat wordt bepaald dat de rechtsgevolgen van de bestreden

tuchtbeschikking geheel in stand blijven. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Hetgeen appellant heeft aangevoerd, houdt op geen enkele wijze een betwisting in van

hetgeen door het Tuchtgerecht bewezen is verklaard, namelijk dat appellant geen

ongediertebestrijdingsplan heeft opgemaakt, geen acties met betrekking tot de wering,

signalering, en bestrijding van ongedierte heeft vastgelegd, en voorts dat, voordat nieuwe

vleeskuikens werden opgezet, geen hygi‰neonderzoek, een onderzoek naar campylobacter

en een onderzoek naar salmonella was uitgevoerd door een erkende instantie.

De stellingen van appellant dat hij verkeerd zou zijn geadviseerd door zijn dierenarts en de

controleur van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten, vat het

College op als te zijn gericht tegen de zwaarte van de opgelegde maatregel.

Het Tuchtgerecht heeft overwogen dat sprake is van ernstige overtredingen, daarbij in

aanmerking nemend dat het belang van de volksgezondheid in het geding is en dat

appellant de waarschuwingen bij eerdere gelegenheden naast zich neer heeft gelegd.

Bij de vaststelling van de opgelegde maatregel heeft het Tuchtgerecht uitdrukkelijk

rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van appellant, alsmede goede nota

genomen van het feit dat appellant op een aantal punten - gelet op het contact met de

dierenarts - een grote bereidheid heeft getoond om de betrokken regelgeving na te leven.

Het College is van oordeel dat het Tuchtgerecht deze omstandigheden in voldoende mate

heeft laten meewegen bij de oplegging van de maatregel.

Evenmin is het College gebleken dat aan appellant ter zake van de bijdrage die onder meer

vleeskuikenbedrijven dienen te leveren aan ongedierte- en bacteri‰nbestrijding, andere

eisen zijn gesteld dan aan andere vleeskuikenbedrijven.

Gezien het geheel van de ter zake dienende feiten en omstandigheden acht het College de

opgelegde boete, waarvan f 2500,- voorwaardelijk, passend en evenredig.

6. De beslissing

Het College:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden tuchtbeschikking;

- bepaalt dat de rechtsgevolgen van die beschikking geheel in stand blijven.

Aldus gewezen door mr B. Verwayen, mr H.C. Cusell en mr J.A. Hagen, in tegenwoordigheid van mr A.J. Medze, als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 11 april 2001.

w.g. B. Verwayen w.g. A.J. Medze