ECLI:NL:CBB:2003:AT7300
public
2015-11-11T01:15:44
2013-04-04
Raad voor de Rechtspraak
AT7300
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2003-08-19
AWB 03/577
Eerste aanleg - enkelvoudig
NL
Bestuursrecht
Wet op de Registeraccountants 52
Wet op de Registeraccountants 54
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2003:AT7300
public
2013-04-04T22:24:10
2005-06-13
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2003:AT7300 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 19-08-2003 / AWB 03/577

Wet op de Registeraccountants

Raad van tucht Amsterdam

College van Beroep voor het bedrijfsleven

(eerste enkelvoudige kamer)

No. AWB 03/577

20010 Wet op de Registeraccountants

Raad van tucht Amsterdam

Beschikking in de zaak van:

V.o.f. A, te B, appellante.

1. Op 22 mei 2003 is ter griffie van het College een op 21 mei 2003 gedateerd beroepschrift ontvangen van appellante.

Het daarbij ingestelde beroep is gericht tegen een op 24 maart 2003, onder nr. R 343, gewezen uitspraak van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te Amsterdam. Genoemde uitspraak werd verzonden op 24 maart 2003.

2. Bij uitspraak van 24 maart 2003 heeft de Raad van Tucht de door appellante tegen C RA, registeraccountant, te D, ingediende klacht gegrond ver-klaard en ter zake van deze klacht aan betrokkene de maatregel van een schriftelijke waarschuwing opgelegd.

3. Appellante heeft in haar beroepschrift van 21 mei 2003 gesteld dat zij met de uitspraak en de overwegingen van de Raad van Tucht grotendeels kan instemmen, doch dat er nog enkele punten zijn waartegen zij beroep instelt bij het College.

4. Ingevolge het bepaalde bij artikel 52 van de Wet op de Registeraccountants kan tegen een beslissing van de Raad van Tucht binnen twee maanden na de dag van verzending van de uitspraak beroep bij het College worden ingesteld:

a. door de betrokken registeraccountant, indien het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard;

b. door de klager, indien zijn bezwaar geheel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard;

c. door het bestuur.

5. Aangezien hier, zoals in het vorenoverwogene is vermeld, sprake is van een gegrondverklaring van de klacht van appellante, respectievelijk het tegen C, voornoemd, gerezen bezwaar, staat voor appellante tegen de uitspraak van 24 maart 2003 geen beroep open bij het College. Naar het College meermaals heeft uitgesproken, kan geen beroep worden ingesteld ter zake van de inhoud van overwegingen waarop een gegrondverklaring van een bezwaar berust. Uit het voorafgaande volgt dat het beroep van appellante niet-ontvankelijk is, zodat voortzetting van het onderzoek niet nodig is.

Met toepassing van artikel 54 van de Wet op de Registeraccountants leidt dit tot de volgende beslissing.

Beslissing

Het College verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gewezen door mr. H.C. Cusell, in tegenwoordigheid van S.F.E. Raeven, als griffier en in het openbaar uitgesproken op .

w.g. H.C. Cusell w.g. S.F.E. Raeven