ECLI:NL:CBB:2005:AT3679
public
2018-08-25T22:43:43
2013-04-04
Raad voor de Rechtspraak
AT3679
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2005-03-11
AWB 05/184
Proceskostenveroordeling
Voorlopige voorziening
NL
Bestuursrecht
Bestrijdingsmiddelenwet 1962
Bestrijdingsmiddelenwet 1962 3
Bestrijdingsmiddelenwet 1962 3a
Rechtspraak.nl
JM 2005/57 met annotatie van Van Herwijnen
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2005:AT3679
public
2013-04-04T22:12:45
2005-04-13
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2005:AT3679 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 11-03-2005 / AWB 05/184

Bestrijdingsmiddelenwet

Toelating

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Enkelvoudige kamer voor spoedeisende zaken

AWB 05/184 11 maart 2005

32010 Bestrijdingsmiddelenwet

Toelating

Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak van:

1) International Paint (Nederland) B.V., te Rhoon,

2) Akzo Nobel Coatings B.V., te Sassenheim,

3) Hempel Coatings (Nederland) B.V., te Vlaardingen,

4) Lak- en Verffabriek A B.V., te Aalsmeer,

5) Sigma Coatings B.V., te Amsterdam,

6) B B.V., Zaandam,

verzoeksters,

gemachtigden: mr. drs. C.J.M. Stubenrouch, advocaat te Rotterdam en mr. M.J. Osse, advocaat te Brussel, België,

tegen

het College voor toelating van bestrijdingsmiddelen, verweerder,

gemachtigde: mr. drs. J.H. Geerdink, advocaat te 's-Gravenhage.

1. De procedure

Bij brief van 10 maart 2005 heeft het College een verzoekschrift ontvangen, waarin wordt gevraagd om schorsing van een beslissing op bezwaar van 22 oktober 2004 en van de aan deze beslissing ten grondslag liggende primaire besluiten, totdat onherroepelijk zal zijn beslist op het beroep, geregistreerd onder nummer Awb 04/1003, waarvan evengenoemde beslissing op bezwaar het onderwerp vormt. De behandeling van dit beroep heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 3 maart 2005.

Bij bedoelde primaire besluiten is het gebruiksvoorschift van zogeheten antifouling-verven die zijn vermeld op de bij deze uitspraak gevoegde bijlage, met ingang van 1 september 1999 gewijzigd in dier voege dat het gebruik van deze koperhoudende aangroeiwerende verven uitsluitend is toegelaten voor zeegaande schepen die worden gebruikt voor beroep op bedrijf, alsmede oorlogsschepen, marinehulpschepen of andere schepen die in gebruik zijn voor een militaire taak.

Verweerder is op 11 maart 2005 telefonisch in de gelegenheid gesteld op dit verzoek te reageren.

Vervolgens heeft de voorzieningenrechter het onderzoek met toepassing van het bepaalde in artikel 22, eerste lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (hierna: Wbbo), in verbinding met artikel 8:83, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gesloten.

2. De beoordeling van het verzoek

2.1 Ingevolge het bepaalde in artikel 22, eerste lid, Wbbo, in verbinding met artikel 8:81, eerste lid, Awb kan de voorzieningenrechter van het College hangende het beroep een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist.

Voor zover de beoordeling van het onderhavige verzoek mede een oordeel behelst over hetgeen verzoeksters in beroep hebben aangevoerd, bindt het oordeel van de voorzieningenrechter het College niet.

2.2 Verzoeksters hebben aan het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening het volgende ten grondslag gelegd.

Tijdens de zitting van 3 maart 2005 is afgesproken dat van de zijde van verweerder zou worden nagegaan of het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (hierna: ministerie van VROM) bereid is om ten opzichte van de gebruikers van antifouling-verven niet handhavend op te treden zolang de uitspraak in de bodemprocedure niet is gewezen. Nadat de gemachtigde van verweerder op 9 maart 2005 aan de gemachtigde van verzoeksters had gemeld dat het ministerie van VROM daartoe niet bereid is, hebben verzoeksters het onderhavig verzoek ingediend.

Verzoeksters stellen dat het spoedeisend belang is gelegen in de omstandigheden dat over enkele weken het vaarseizoen begint en dat zij hun marktaandeel volledig verliezen indien handhavend wordt opgetreden. Verzoeksters hebben er daartoe op gewezen dat, zoals tijdens de zitting van 3 maart 2005 is gebleken, vanaf het nemen van de hiervoor vermelde primaire besluiten in 1999 tot het nemen van eerdergenoemde beslissing d.d.

22 oktober 2004 op de bezwaren tegen deze besluiten (vrijwel) niet handhavend is opgestreden door de toezichthoudende instanties van het ministerie van VROM.

2.3 Verweerder heeft in reactie op onderhavig verzoek aangevoerd dat aan de opstelling van het ministerie van VROM de opvatting ten grondslag ligt dat voormelde besluiten op juiste gronden tot stand zijn gekomen, alsmede dat indien thans, kort voor het begin van het vaarseizoen, zou worden toegezegd dat niet handhavend wordt opgetreden, het water dit seizoen nog meer zal worden vervuild met koperhoudende stoffen. Het ministerie van VROM acht het belang van de bescherming van het milieu hierbij doorslaggevend.

2.4 De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Gelet op het gestelde bij het onderhavige verzoek en hetgeen ter zitting van 3 maart 2005 bij de behandeling van het beroep gericht tegen het besluit van 22 oktober 2004, door partijen naar voren is gebracht, moet worden aangenomen dat de met toezicht en wetshandhaving belaste instanties het gebruik van koperhoudende aangroeiwerende verven in eerder omschreven periode van 1999 tot oktober 2004 vrijwel volledig ongemoeid hebben gelaten ofschoon, naar moet worden aangenomen, bij deze instanties bekend was dat het gebruik van deze middelen, ondanks de beperking daarvan bij eerdergenoemde primaire besluiten, in de recreatievaart doorging.

In verband met voormelde omstandigheden is voor verzoeksters een reëel risico aanwezig te achten van een substantiële aantasting van hun marktpositie, wanneer thans van overheidswege handhavend zou worden opgetreden tegen het gebruik van meergenoemde middelen in de recreatievaart. De voorzieningenrechter acht hierin voor verzoeksters een rechtens in aanmerking te nemen belang gelegen.

Op grond van het geheel van ter zake dienende feiten en omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat het van de zijde van het ministerie van VROM gestelde belang van de bescherming van het milieu niet opweegt tegen het door verzoeksters aangevoerde belang. Bij dit oordeel heeft de voorzieningenrechter mede in aanmerking genomen dat een uitspraak van het College inzake eerdergenoemd beroep spoedig te verwachten valt en de voorziening naar moeten worden aangenomen een periode betreft die zeer kort zal zijn in vergelijking met de periode waarin gebruikers van antifouling-verven ongemoeid zijn gelaten.

Het vorenoverwogene leidt tot de slotsom dat het verzoek moet worden toegewezen in dier voege dat het besluit op bezwaar van 22 oktober 2004 en de daaraan ten grondslag liggende primaire besluiten worden geschorst. Ingevolge artikel 8:85 Awb vervalt deze voorlopige voorziening zodra het College uitspraak zal hebben gedaan op meergenoemd beroep gericht tegen het besluit van 22 oktober 2004, of zoveel eerder als het geding op andere wijze zal zijn beëindigd.

De voorzieningenrechter acht termen aanwezig om met toepassing van artikel 8:84, vierde lid, juncto artikel 8:75 Awb verweerder te veroordelen in de proceskosten die verzoeksters in verband met behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening redelijkerwijs hebben moeten maken. Deze kosten worden met toepassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht begroot op € 322,-- in verband met de kosten van door een derde beroepsmatig verleende bijstand (1 punt voor het indien van het verzoekschrift met een wegingsfactor 1, ad € 322,-- per punt).

De voorzieningenrechter zal voorts bepalen dat aan verzoeksters het door haar betaalde griffierecht zal worden vergoed.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek toe;

- schorst de in rubriek 1 vermelde beslissing op bezwaar van 22 oktober 2004, alsmede de aan deze beslissing ten

grondslag liggende primaire besluiten;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van verzoeksters tot een bedrag van € 322,-- (zegge: driehonderdtweeëntwintig

euro);

- bepaalt dat verweerder aan verzoeksters het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van € 273,-- (zegge:

tweehonderddrieënzeventig euro) vergoedt.

Aldus gewezen door mr. H.C. Cusell, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Beishuizen als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 11 maart 2005.

w.g. H.C. Cusell w.g. P.M. Beishuizen

International Paint (Nederland) B.V.

Interspeed System 2 10290N 19 februari 1999

Interclene Super CBA 400 10590N 5 maart 1999

Interclene CBA 300 premium 10430N 5 maart 1999

Interspeed BRA 140 10429N 5 maart 1999

Waterways 9691N 5 maart 1999

VC Prop O Drev Grey 10996N 19 maart 1999

VC Prop O Drev Black 10995N 19 maart 1999

Interspeed 340 11858N 12 maart 1999

Hisol Intersmooth 9282N 12 maart 1999

Intersmooth Hisol 2000 10289N 12 maart 1999

Intersmooth 120 Premium 11706N 12 maart 1999

Interspeed 12022N 12 maart 1999

Interspeed Extra Strong 12023N 12 maart 1999

Interviron Super Tin Free SPC 12021N 12 maart 1999

Micron CSC 10976N 19 maart 1999

VC Offshore Extra 11564N 19 maart 1999

VC 17 MEP 11402N 19 maart 1999

VC Aqua 12 10948N 19 maart 1999

Cruiser Superior 10975N 19 maart 1999

Intersmooth 220 Premium 11705N 12 maart 1999

Intersmooth 210 11728N 12 maart 1999

Akzo Nobel Coatings B.V.

Vinyl Antifouling 2000 11648N 5 maart 1999

Lak- en Verffabriek A B.V.

Epifanes Zelfslijpende Antifouling 11758N 5 maart 1999

Epifanes Brons Bottom Paint 9577N 19 maart 1999

Werdol Antifouling Tin vrij 10589N 19 maart 1999

Hempel Coatings (Nederland) B.V.

Hempel's Combic 71990 11458N 19 maart 1999

Hempel's Hard Racing 76480 11932N 19 maart 1999

Hempel's Mille Dynamic L 71700 11934N 19 maart 1999

Hempel's Mille Dynamic H 71700 11935N 19 maart 1999

Sigma Coatings B.V.

Sigma Ecol 1154 11459N 5 maart 1999

Sigma Pilot Ecol 11717N 5 maart 1999

Sigmaplane TA 9905N 12 maart 1999

Sigmaplane HB 11113N 12 maart 1999

Sigmaplane HA 10501N 12 maart 1999

B B.V.

Tenco Schoonschip Antifouling Teervrij 11800N 19 maart 1999