ECLI:NL:CBB:2005:AU2318
public
2015-11-11T08:29:59
2013-04-04
Raad voor de Rechtspraak
AU2318
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2005-09-06
AWB 05/321
Eerste aanleg - enkelvoudig
NL
Bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 8:75a
Algemene wet bestuursrecht 8:45
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2005:AU2318
public
2013-04-04T22:38:51
2005-09-09
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2005:AU2318 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 06-09-2005 / AWB 05/321

Regeling dierlijke EG-premies

College van Beroep voor het bedrijfsleven

(derde enkelvoudige kamer)

AWB 05/321

5125 Regeling dierlijke EG-premies

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht in de zaak van:

A, te X, verzoeker,

gemachtigde: ir. S. Boonstra, werkzaam bij LTO Noord Advies te Drachten,

tegen

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder.

1. Het procesverloop

Bij besluit van 19 april 2005, kenmerk 04.4.1250/2278/95/96, heeft verweerder gedeeltelijk ongegrond verklaard de bezwaren van verzoeker tegen besluiten van 17 juni 2004 en 18 juni 2004, houdende beslissingen op verzoekers aanvraag op voet van de Regeling dierlijke EG-premies.

Bij een op 19 mei 2005 ter griffie van het College ontvangen beroepschrift heeft verzoeker tegen dat besluit beroep ingesteld. Op 26 mei 2005 is van verzoeker een aanvullend beroepschrift ontvangen.

Bij besluit van 8 juli 2005 heeft verweerder zijn besluit van 19 april 2005 herzien en de resterende bezwaren gedeeltelijk gegrond verklaard. Bij dit besluit heeft verweerder verzoeker een vergoeding toegekend voor de gemaakte kosten in verband met de behandeling van het beroep. Hij heeft deze conform het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht berekend op 1 punt ad € 322,--.

Bij brief van 14 juli 2005 heeft verzoeker het beroep ingetrokken.Verzoeker heeft hierbij verzocht verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

Verweerder heeft het College bij brief van 28 juli 2005 laten weten in te stemmen met een vergoeding van € 322,-- aan proceskosten en te kennen gegeven dat het door verzoeker betaalde griffierecht door hem zal worden vergoed. Hij heeft er daarbij op gewezen dat hij bij het besluit van 8 juli 2005 reeds had besloten verzoeker voor deze vergoeding in aanmerking te brengen.

2. De beoordeling van het verzoek

Ingevolge artikel 8:75a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan in geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan aan de indiener daarvan geheel of gedeeltelijk is tegemoetgekomen, het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 8:75 van de Awb in de kosten worden veroordeeld.

Het College stelt vast dat het beroep is ingetrokken omdat verweerder blijkens zijn besluit van 8 juli 2005 aan verzoeker is tegemoetgekomen als bedoeld in artikel 8:75a van de Awb.

Het College stelt vervolgens vast dat verweerder verzoeker bij zijn besluit van 8 juli 2005 reeds een vergoeding van de proceskosten heeft toegekend. Verzoeker heeft niet aangegeven de hoogte van die kosten onjuist te achten. Het College verbindt hieraan de conclusie dat verzoeker bij een beslissing op zijn verzoek geen belang heeft, zodat het verzoek niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Met toepassing van artikel 19 van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie juncto artikel 8:54 van de Awb leidt dit tot de volgende uitspraak.

3. De beslissing

Het College verklaart het verzoek niet-ontvankelijk.

Aldus gewezen door mr. W.E. Doolaard, in tegenwoordigheid van R. van Cuilenborg, als griffier, en op in het openbaar uitgesproken.

w.g. W.E. Doolaard w.g. R. van Cuilenborg