ECLI:NL:CBB:2005:AU7336
public
2015-11-11T12:17:54
2013-04-04
Raad voor de Rechtspraak
AU7336
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2005-02-01
AWB 03/1228ea-heropening
Eerste aanleg - meervoudig
NL
Bestuursrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2005:AU7336
public
2013-04-04T22:55:17
2005-12-02
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2005:AU7336 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 01-02-2005 / AWB 03/1228ea-heropening

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nrs. Awb 03/1228 tot en met 03/1232, 04/195 tot en met 04/200, 1 februari 2005

04/389 tot en met 04/393 en 04/494 tot en met 04/496

11248 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Regeling RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994

Beschikking tot heropening van het onderzoek in de zaken van:

Vleesimport- en Exportbedrijf H. Ferwerda B.V., te Rotterdam, appellante,

gemachtigde: mr. B.J.B. Boersma, advocaat te Rotterdam,

tegen

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder,

gemachtigden: mr. J.M.H. Hamberg, werkzaam op verweerders ministerie, en mr. N.D.R. Heijstek, werkzaam bij de Voedsel en Waren Autoriteit (hierna: VWA), onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (hierna: RVV).

1. Procesverloop

1.1 Bij besluiten van 6 en 20 juni 2003, 4 juli 2003, 1 en 29 augustus 2003, 12 en 26 september 2003, 10 en 24 oktober 2003, 7 en 21 november 2003, 5 en 19 december 2003, 16 en 30 januari 2004, 13 en 27 februari 2004 en 12 en 26 maart 2004 zijn namens verweerder bij appellante kosten in rekening gebracht voor door de RVV ten behoeve van appellante verrichte werkzaamheden.

1.2 Appellante heeft tijdig bezwaar gemaakt tegen de in § 1.1 genoemde besluiten.

1.2.1 Bij besluiten van 24 september 2003 heeft verweerder de bezwaren van appellante tegen de besluiten van 6 en 20 juni 2003 en 4 juli 2003 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard.

1.2.2 Bij besluiten van 3 oktober 2003 heeft verweerder de bezwaren van appellante tegen de besluiten van 1 en 29 augustus 2003 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard.

1.2.3 Bij besluiten van 25 februari 2004 heeft verweerder de bezwaren van appellante tegen de besluiten van 12 en 26 september 2003 en 10 oktober 2003 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard.

1.2.4 Bij besluiten van eveneens 25 februari 2004 heeft verweerder de bezwaren van appellante tegen de besluiten van 24 oktober 2003 en 7 en 21 november 2003 ongegrond verklaard.

1.2.5 Bij besluiten van 10 mei 2004 heeft verweerder de bezwaren van appellante tegen de besluiten van 5 en 19 december 2003, 16 en 30 januari 2004 en 13 februari 2004 ongegrond verklaard.

1.2.6 Bij besluiten van 11 mei 2004 heeft verweerder de bezwaren van appellante tegen de besluiten van 27 februari 2004 en 12 en 26 maart 2004 ongegrond verklaard.

1.3 Op 9 oktober 2003 heeft het College van appellante beroepschriften ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen de in § 1.2.1 genoemde besluiten van 24 september 2003 en de in § 1.2.2 genoemde besluiten van 3 oktober 2003. Deze beroepen zijn geregistreerd onder nummers 03/1228 tot en met 03/1232.

Op 26 november 2003 heeft appellante de gronden van haar beroepen in de zaken 03/1228 tot en met 03/1232 ingediend en heeft zij stukken ingezonden.

Bij brief van 22 december 2003 heeft verweerder een verweerschrift in de zaken 03/1228 tot en met 03/1232 ingediend en heeft hij stukken ingezonden.

1.3.1 Op 10 maart 2004 heeft het College van appellante beroepschriften ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen de in § 1.2.3 en § 1.2.4 genoemde besluiten van 25 februari 2004. Deze beroepen zijn geregistreerd onder nummers 04/195 tot en met 04/200.

Op 22 april 2004 heeft appellante de gronden van haar beroepen in de zaken 04/195 tot en met 04/200 ingediend en heeft zij stukken ingezonden.

Bij brief van 27 mei 2004 heeft verweerder voor zijn verweer in de zaken 04/195 tot en met 04/200 verwezen naar zijn verweerschrift in de zaken 03/1228 tot en met 03/1232 en heeft hij stukken ingezonden.

1.3.2 Op 11 mei 2004 heeft het College van appellanten (van gronden voorziene) beroepschriften ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen de in § 1.2.5 genoemde besluiten van 10 mei 2004. Deze beroepen zijn geregistreerd onder nummers 04/389 tot en met 04/393.

Bij brief van 7 juni 2004 heeft verweerder voor zijn verweer in de zaken 04/389 tot en met 04/393 verwezen naar het verweerschrift in de zaken 03/1228 tot en met 03/1232 en heeft hij stukken ingezonden.

1.3.3 Op 10 juni 2004 heeft het College van appellanten (van gronden voorziene) beroepschriften ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen de in § 1.2.6 genoemde besluiten van 11 mei 2004. Deze beroepen zijn geregistreerd onder nummers 04/494 tot en met 04/496.

Bij brief van 1 juli 2004 heeft verweerder voor zijn verweer in de zaken 04/494 tot en met 04/496 verwezen naar het verweerschrift in de zaken 03/1228 tot en met 03/1232 en heeft hij stukken ingezonden.

1.4 Bij faxbericht van 23 september 2004 heeft appellante op alle procedures betrekking hebbende stukken ingezonden.

Bij faxbericht van 24 september 2004 heeft verweerder op alle procedures betrekking hebbende stukken ingezonden.

1.5 Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 oktober 2004. Ter zitting waren aanwezig de hierboven genoemde gemachtigden van partijen. Voorts waren aanwezig T. van Diest, J. van der Gaag en A. de Winter, allen werkzaam bij appellante. Verder waren aanwezig F. Hoekstra, drs. R. de Lange en drs. H.J. Schreuder, allen werkzaam bij de VWA, afdeling RVV.

1.6 Ter zitting van 5 oktober 2004 heeft het College het onderzoek in alle zaken gesloten.

2. Overwegingen

2.1 Naar het oordeel van het College is het onderzoek in de in § 1.3 en verder genoemde zaken niet volledig geweest en dient dit onderzoek met toepassing van artikel 8:68, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) juncto artikel 19, eerste lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (hierna: Wbbo) te worden heropend.

Hiertoe wordt het volgende overwogen.

2.2 Appellante importeert en exporteert dierlijke producten. Met betrekking tot deze producten worden keuringen en andere handelingen verricht door medewerkers van de RVV.

2.3 Naar het oordeel van het College is een antwoord op de volgende vragen noodzakelijk om uitspraak te kunnen doen op de beroepen van appellante.

A) Welke keuringen en andere handelingen verricht de RVV met betrekking tot de door appellante verhandelde dierlijke producten waarop de onderhavige procedures betrekking hebben? Waar bevinden de desbetreffende producten zich tijdens elk van deze keuringen en handelingen en wat gebeurt na de keuring of handeling met deze producten?

Bij de beantwoording van deze vraag is van belang dat een chronologische beschrijving wordt gegeven van de door de RVV verrichte keuringen en andere handelingen. Hierbij dient te worden beschreven waar de dierlijke producten zich ten tijde van elk van deze keuringen en handelingen bevinden en wat vervolgens met de desbetreffende producten gebeurt.

B) Ter uitvoering van welke nationale en/of Europese regelgeving verricht de RVV de in het antwoord op vraag A) beschreven keuringen en andere handelingen?

C) Wat is de nationaalrechtelijke bevoegdheid voor het verrichten van elk van de in het antwoord op vraag A) beschreven keuringen en andere handelingen door de RVV?

D) Wat is de nationaalrechtelijke bevoegdheid voor het bij appellante in rekening brengen van de kosten die de RVV maakt in verband met elk van de in het antwoord op vraag A) beschreven keuringen en andere handelingen?

E) Is het bij appellante in rekening brengen van de in vraag D) bedoelde kosten in Europese regelgeving beschreven of verplicht voorgeschreven en, zo ja, waar?

2.4 Hoewel partijen zich in de gedingstukken en ter zitting van het College over de in deze vragen aan de orde gestelde vragen hebben uitgelaten, heeft verweerder ter zake naar het oordeel van het College onvoldoende duidelijkheid verschaft om uitspraak te kunnen doen op de beroepen van appellante. Ter zitting van 5 oktober 2004 heeft het College verweerder een aantal vragen gesteld teneinde deze duidelijkheid alsnog te verkrijgen, maar vastgesteld moet worden dat verweerder het antwoord op meerdere van deze vragen schuldig is gebleven.

2.5 Verweerder wordt verzocht de in § 2.3 geformuleerde vragen binnen vier weken na verzending van deze uitspraak schriftelijk te beantwoorden. Appellante zal de gelegenheid worden geboden tot het geven van een schriftelijke reactie. Vervolgens zal het College bepalen op welke wijze het onderzoek verder wordt voortgezet.

Op grond van artikel 8:28 Awb juncto artikel 19, eerste lid, Wbbo wijst het College verweerder erop dat hij verplicht is de verlangde inlichtingen te geven. Indien verweerder niet voldoet aan deze verplichting, kan het College daaruit op grond van artikel 8:31 Awb juncto artikel 19, eerste lid, Wbbo de gevolgtrekkingen maken die het geraden voorkomen.

2.6 Het voorafgaande leidt tot de volgende beslissingen.

3. Beslissingen

Het College:

- heropent het onderzoek in de zaken 03/1228 tot en met 03/1232, 04/195 tot en met 04/200, 04/389 tot en met 04/393 en

04/494 tot en met 04/496;

- verzoekt verweerder, de in § 2.3 geformuleerde vragen binnen vier weken na verzending van deze uitspraak schriftelijk te

beantwoorden.

Aldus gegeven door mr. H.C. Cusell, mr. M.A. Fierstra en mr. J.L.W. Aerts, in tegenwoordigheid van mr. B. van Velzen als griffier.

w.g. H.C. Cusell w.g. B. van Velzen