ECLI:NL:CBB:2006:AW5687
public
2015-11-11T16:09:23
2013-04-04
Raad voor de Rechtspraak
AW5687
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2006-03-29
AWB 06/254
Voorlopige voorziening
NL
Bestuursrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2006:AW5687
public
2013-04-04T23:41:06
2006-05-01
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2006:AW5687 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 29-03-2006 / AWB 06/254

Wet op de kansspelen

Vergunning speelautomatenhal

College van Beroep voor het bedrijfsleven

(Enkelvoudige kamer voor spoedeisende zaken)

AWB 06/254 29 maart 2006

29020 Wet op de kansspelen

Vergunning speelautomatenhal

Uitspraak in de zaak van:

Lanaut Automaten B.V., te ‘s-Hertogenbosch, verzoekster,

gemachtigde: mr. drs. A.H.M. Smits, advocaat te Rosmalen,

tegen

de burgemeester van Culemborg, verweerder,

gemachtigde: mr. M.J. de Groot, advocaat te Rotterdam

waaraan voorts als partij deelneemt:

Amutron B.V. te Waalwijk,

gemachtigde mr. J.L. Vissers, advocaat te ‘s-Hertogenbosch.

1. Het procesverloop

Bij besluit van 11 december 2003 heeft verweerder aan Amutron B.V. tot en met 1 januari 2005 vergunning verleend voor het exploiteren van een speelautomatenhal in het pand adres te plaats.

Bij brief van 13 januari 2004 heeft verzoekster bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Bij besluit van 23 juni 2005 heeft verweerder de vergunning aan Amutron B.V. verlengd met ingang van 1 januari 2005.

Bij besluit van 18 oktober 2005 heeft verweerder het bezwaar van 13 januari 2004 (gedeeltelijk) ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft verzoekster bij brief van 27 november 2005, bij het College binnengekomen op 28 november 2005, beroep ingesteld.

Bij brief van 17 januari 2006 heeft verzoekster bezwaar gemaakt tegen het besluit van 23 juni 2005.

Bij brief van 20 maart 2006 heeft verzoekster bij de voorzieningenrechter van het College een verzoek om voorlopige voorziening ingediend in verband met de beoogde start van de exploitatie van de speelautomatenhal op 1 april 2006.

Bij brieven van 22 maart 2006 en 23 maart 2006 heeft verzoekster desgevraagd het verzoek nader onderbouwd.

De voorzieningenrechter van het College heeft het verzoek behandeld ter zitting van 29 maart 2006, alwaar de gemachtigden van partijen hun standpunten hebben toegelicht.

2. De beoordeling van het geschil

2.1 Ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie in samenhang gelezen met artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan, indien tegen een besluit bij het College beroep is ingesteld, dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep, bezwaar is gemaakt, op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2.2 Uit de stukken blijkt dat het verzoek om voorlopige voorziening strekt tot schorsing van het besluit van verweerder van 23 juni 2005, waarbij de vergunning aan Amutron B.V. is verlengd met ingang van 1 januari 2005.

2.3 Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter maakt, anders dan verzoekster meent, het besluit van 23 juni 2005 geen deel uit van het besluit van 18 oktober 2005 waartegen het bij het College aanhangige beroep is gericht en kan evenmin met toepassing van 6:19 Awb dit beroep geacht worden mede te zijn gericht tegen het besluit van 23 juni 2005. De voorzieningenrechter overweegt hiertoe dat het besluit van 23 juni 2005 niet strekt tot wijziging van een eerder besluit, maar een op zichzelf staand besluit is, dat ziet op een ander tijdvak dan het besluit van 18 oktober 2005. De inhoud van het besluit van 23 juni 2005 wijkt ook overigens - op het punt van het tweede voorschrift dat wordt gesteld - af van het eerdere besluit, zodat ook in dit opzicht sprake is van een nieuw besluit.

Naar voorlopig oordeel is derhalve ten aanzien van het besluit waarvan schorsing wordt verzocht geen beroep aanhangig bij het College.

2.4 Verzoekster heeft op 17 januari 2006 bezwaar gemaakt tegen het besluit van 23 juni 2005. Partijen verschillen niet van mening over de vraag of het besluit van 23 juni 2005 is bekendgemaakt op de door artikel 3:41 Awb voorgeschreven wijze. Het besluit is bekendgemaakt op 23 juni 2005, zodat geconcludeerd moet worden dat het bezwaar ruim buiten de termijn van zes weken is ingediend.

Verzoekster is van mening dat de termijnoverschrijding in dit geval verschoonbaar is te achten.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is evenwel geen sprake van een situatie waarin redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat verzoekster in verzuim is geweest. Anders dan verzoekster meent, is artikel 3:43, eerste lid, Awb niet geschonden, omdat ter voorbereiding van het besluit van 23 juni 2005 niet een procedure is gevolgd waarbij verzoekster haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Voorts is van belang dat in de aan verzoekster gerichte beslissing van 18 oktober 2005 is gemeld dat een beslissing is genomen tot verlenging van de vergunning, zodat zij in ieder geval op dat moment op de hoogte was van het bestaan van het nieuwe besluit. Desgevraagd heeft verzoekster aangegeven dat geen reden bekend is waarom zij naar aanleiding van die melding geen actie heeft ondernomen. Verzoekster heeft vervolgens eerst op 17 januari 2006 bezwaar gemaakt.

Gelet op het vorenstaande is naar voorlopig oordeel geen sprake van een ontvankelijk te achten bezwaar tegen het besluit van 23 juni 2005.

Onder deze omstandigheden is voor het treffen van een voorlopige voorziening geen plaats.

Voor een proceskostenveroordeling op grond van artikel 8:75 Awb zijn geen termen aanwezig.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Aldus gewezen door mr. C.J. Borman, in tegenwoordigheid van mr. I.C. Hof als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 29 maart 2006.

w.g. C.J. Borman w.g. I.C. Hof