ECLI:NL:CBB:2006:AZ2227
public
2015-11-11T03:15:51
2013-04-05
Raad voor de Rechtspraak
AZ2227
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2006-11-10
AWB 06/161 t/m 06/169
Eerste aanleg - enkelvoudig
Eerste en enige aanleg
NL
Bestuursrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2006:AZ2227
public
2013-04-05T00:44:09
2006-11-15
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2006:AZ2227 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 10-11-2006 / AWB 06/161 t/m 06/169

Heffing

College van Beroep voor het bedrijfsleven

(zesde enkelvoudige kamer)

AWB 06/161 t/m 06/169 10 november 2006

4000 Heffing

Uitspraak in de zaken van:

A, te X, appellanten,

gemachtigde: B,

tegen

het Productschap Tuinbouw, verweerder,

gemachtigde: mr. J.F. Penning de Vries, werkzaam bij verweerder.

1. Het procesverloop

Bij negen besluiten, vier van 13 september 2005 en vijf van 22 september 2005, heeft verweerder heffingen opgelegd over de jaren 2000 tot en met 2004.

Bij negen besluiten van 30 december 2005 heeft verweerder bezwaren, gericht tegen voornoemde heffingnota’s, ongegrond verklaard.

Tegen deze besluiten hebben appellanten bij brief van 6 februari 2006, bij het College binnengekomen op 7 februari 2006, beroep ingesteld.

Bij brief van 16 mei 2006 heeft verweerder de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd.

Bij brief van 29 mei 2006 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

Bij brief van 13 oktober 2006 heeft verweerder desgevraagd nadere stukken toegezonden.

Op 3 november 2006 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden, waarbij partijen bij monde van hun gemachtigde hun standpunten hebben toegelicht.

2. De beoordeling van het geschil

2.1 De bestreden besluiten met de nummers BR 0664, BR 0665, BR 0666 en BR 0667 betreffen zogenoemde telersheffingen. In zijn brief van 13 oktober 2006 aan het College heeft verweerder aangegeven dat de nota’s waar deze zaken betrekking op hebben, op nihil zijn gesteld. De besluiten waarbij de oorspronkelijke nota’s (voor telersheffingen) zijn gehandhaafd, dienen derhalve te worden vernietigd.

Het College beschikt niet over besluiten waarbij de oorspronkelijke nota’s inderdaad op nihil zijn gesteld. Zekerheidshalve zal het College, zelf in de zaak voorziend, tevens de oorspronkelijke nota’s intrekken.

2.2 De andere vijf bestreden besluiten betreffen zogenoemde handelarenheffingen. De oorspronkelijke nota’s voor deze heffingen, gedateerd 22 september 2005, zijn gericht aan A B.V., *, te X. Deze geadresseerde heeft bezwaar gemaakt tegen deze nota’s. De beslissingen op bezwaar zijn evenwel gericht aan appellanten, met als adres **, te X. In de beslissing zelf worden ook appellanten aangesproken als degenen tot wie de beslissing tot handhaving van de nota’s zich richt.

Appellanten hebben in beroep bij het College aangevoerd dat ten onrechte jegens hen deze beslissingen op bezwaar zijn genomen. Verweerder heeft dit ter zitting erkend. Ook het College deelt dit standpunt. Nu appellanten bij de bestreden besluiten worden geconfronteerd met door verweerder gehandhaafde nota’s voor handelarenheffingen, terwijl aan hen nooit bij nota dergelijke heffingen zijn opgelegd en zij ook geen bezwaren tegen zulke nota’s hebben gemaakt, terwijl verweerder ook niet heeft beoogd aan appellanten handelarenheffingen op te leggen, dienen de bestreden besluiten inzake handelarenheffingen te worden vernietigd.

Het voorgaande betekent dat verweerder nog dient te beslissen op de bezwaren die A B.V., *, te X hebben gemaakt tegen de vijf aan haar gerichte nota’s voor handelarenheffingen.

3. De beslissing

Het College:

- verklaart de beroepen gegrond;

- vernietigt de bestreden besluiten van 30 december 2005 met de kenmerken BR 0659 tot en met BR 0667;

- trekt de besluiten van 13 september 2005, met de kenmerken 614604, 614606, 614608 en 614610 in en bepaalt dat deze

uitspraak in zoverre in de plaats treedt van de besluiten van 30 december 2005, met de kenmerken BR 0664 tot en met

BR 0667;

- bepaalt dat verweerder aan appellanten het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van € 276,00 (zegge:

tweehonderdzesenzeventig euro) vergoedt.

Aldus gewezen door mr. C. J. Borman, in tegenwoordigheid van mr. M.H. Vazquez Muñoz als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 10 november 2006.

w.g. C.J. Borman w.g. M.H. Vazquez Muñoz