ECLI:NL:CBB:2018:633
public
2018-11-30T07:48:42
2018-11-30
Raad voor de Rechtspraak
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2018-11-27
14/804
Eerste aanleg - meervoudig
Proceskostenveroordeling
NL
's-Gravenhage
Bestuursrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:633
public
2018-11-30T07:48:07
2018-11-30
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2018:633 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 27-11-2018 / 14/804

Uitvoerrestitutie, transport- en rusttijden, verweerder erkent onrechtmatigheid bestreden besluit

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 14/804

7200

uitspraak van de meervoudige kamer van 27 november 2018 in de zaak tussen

European Livestock B.V., te Eenrum, appellante

(gemachtigde: mr. C.A. van Kooten-de Jong),

en

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder

(gemachtigde: mr. A.F. Ördögh).

Procesverloop

Bij besluit van 31 maart 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder de aan appellante betaalde uitvoerrestituties ingetrokken en het daarmee gemoeide restitutiebedrag van € 2.278,14 teruggevorderd, vermeerderd met een bedrag van € 121,86 aan rente.

Bij besluit van 3 november 2014 (het bestreden besluit) heeft verweerder de bezwaren van appellante ongegrond verklaard.

Appellante heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Bij brief van 8 oktober 2018 is verweerder verzocht zijn standpunt nader toe te lichten.

Bij brief van 26 oktober 2018 heeft verweerder zijn standpunt nader toegelicht.

Op 15 november 2018 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden, samen met de zaken 13/904, 14/600, 14/138, 13/903, 14/686, 14/802, 14/803, 14/811, 14/483, 14/484, 14/538 en 14/824. Appellante en verweerder hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. Tevens is verschenen [naam] .

Overwegingen

1. Op 16 december 2011 heeft appellante 32 levende runderen onder een restitutiecode ten uitvoer aangeven met als bestemming Marokko en hiervoor restituties aangevraagd ter grootte van een bedrag van € 2.278,14. De runderen zijn vanuit Brakel (Nederland via Miranda de Ebro (Spanje en Algeciras (Spanje) naar Marokko vervoerd.

2. Bij het primaire besluit heeft verweerder de aan appellante betaalde uitvoerrestituties ingetrokken en het daarmee gemoeide restitutiebedrag van € 2.278,14 teruggevorderd, vermeerderd met een bedrag van € 121,86 aan rente. Verweerder heeft in totaal dus een bedrag van € 2.400,- van appellante teruggevorderd. Bij het bestreden besluit heeft verweerder het primaire besluit gehandhaafd.

3. Bij brief van 26 oktober 2018 heeft verweerder uiteengezet dat de som van de transport- en rusttijden de 29 uur niet heeft overschreden en dat de rusttijd van 9 uur en 1 minuut in dit geval niet in strijd is met de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest van 28 juli 2016, Masterrind, C-469/14 (ECLI:EU:C:2016:609) heeft gegeven aan Bijlage I, hoofdstuk V, punt 1.4, onder d), bij verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten. Verweerder heeft niet kunnen vaststellen dat met die rusttijd en de concrete omstandigheden waaronder het vervoer heeft plaatsgevonden, de vervoerde dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden is berokkend.

4. Ter zitting van het College heeft verweerder, onder verwijzing naar zijn brief van 26 oktober 2018, de onrechtmatigheid van het bestreden besluit en het primaire besluit erkend. Het beroep is dus gegrond en het bestreden besluit moet worden vernietigd. Het College ziet aanleiding met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht zelf in de zaak te voorzien en zal het primaire besluit herroepen en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit.

5. Het College zal verweerder in de door appellante gemaakte proceskosten veroordelen. Deze kosten stelt het College op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.002,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 501,- en een wegingsfactor 1).

Beslissing

Het College:

  • verklaart het beroep gegrond;

  • vernietigt het bestreden besluit;

  • herroept het primaire besluit en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit;

  • draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 328,- aan appellante te vergoeden;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van appellante tot een bedrag van € 1.002,-.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A. Venekamp, mr. S.C. Stuldreher en mr. B. Bastein, in aanwezigheid van mr. D. de Vries griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 27 november 2018.

w.g. A. Venekamp w.g. D. de Vries