ECLI:NL:CBB:2018:691
public
2019-02-15T07:31:03
2019-02-08
Raad voor de Rechtspraak
College van Beroep voor het bedrijfsleven
2018-06-12
12/858, 12/859, 12/860, 15/322, 15/329
Beschikking
NL
's-Gravenhage
Bestuursrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:691
public
2019-02-15T07:30:47
2019-02-15
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2018:691 College van Beroep voor het bedrijfsleven , 12-06-2018 / 12/858, 12/859, 12/860, 15/322, 15/329

benoeming derde deskundige

beschikking

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummers: 12/858, 12/859, 12/860, 15/322, 15/329

beschikking in de zaken tussen

Maatschap [naam 1] ,

[naam 2] ,

[naam 3] ,

[naam 4] en [naam 5]

(gemachtigde: mr. J.A.M.A. Sluysmans),

[naam 6]

(gemachtigde: mr. Th.J.H.M. Linssen)

allen te [plaats] ,

en

de staatssecretaris van Economische Zaken, verweerder

(gemachtigde: mr. M.L. Batting).

Procesverloop en overwegingen

1. Voor het procesverloop, de eerdere beslissingen ter zake van het deskundigenonderzoek en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen verwijst het College naar de beschikking van 1 februari 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:9). Het College volhardt bij deze beschikking. Het College voegt dan ook niet aan het deskundigendossier toe de door [naam 6] bij e-mail van 1 juni 2018 aan het College toegezonden geluidsopname van de in maart 2014 gehouden hoorzitting (het College verwijst naar de beschikking van 1 februari 2018 onder 2.10). Evenmin voegt het College aan het deskundigendossier toe het door verweerder als bijlage 1a bij stuk 1 voor het deskundigendossier (LVZ AV01) gevoegde validatierapport versie 7, 10 oktober 2005 met bijlagen, nu dit rapport niet behoort tot de door het College bij beschikking van 1 februari 2018 vastgestelde lijst van stukken voor het deskundigendossier.

2. In aanvulling op de beschikking van 1 februari 2018 overweegt het College voorts het volgende.

3. Bij genoemde beschikking zijn deskundigen dr. A.C.T.M. Vossen en prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus benoemd. Aan hen is verzocht aan het College gezamenlijk een of meer namen van deskundigen ter benoeming door het College voor te dragen. Bij brief van 22 maart 2018 hebben de deskundigen daaraan voldaan. Zij hebben prof. dr. H.G.M. Niesters, hoogleraar Medische Microbiologie, hoofd sectie klinische virologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, voorgedragen.

4. Het College heeft bij e-mailbericht van 30 maart 2018 prof. dr. H.G.M. Niesters benaderd en hem verzocht als deskundige op te treden. Bij e-mail van diezelfde datum heeft de deskundige Niesters hierop instemmend gereageerd. Het College zal derhalve bij deze beschikking de deskundige Niesters benoemen.

5. De onderhavige beschikking zal worden toegevoegd aan het deskundigendossier.

Beslissing

Het College:

- benoemt prof. dr. H.G.M. Niesters, hoogleraar Medische Microbiologie, hoofd sectie klinische virologie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, als deskundige in de zin van artikel 8:47, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

.

Aldus genomen door mr. R.R. Winter, mr. H.L. van der Beek en mr. C.J. Waterbolk, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Beishuizen als griffier, op 12 juni 2018.

w.g. R.R. Winter w.g. P.M. Beishuizen