ECLI:NL:GHSHE:2021:399
public
2021-03-08T16:51:55
2021-02-11
Raad voor de Rechtspraak
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
2021-02-11
20/00352
Hoger beroep
NL
's-Hertogenbosch
Bestuursrecht; Belastingrecht
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2020:1847, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtspraak.nl
Viditax (FutD), 04-03-2021
V-N Vandaag 2021/553
FutD 2021-0761
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:399
public
2021-03-04T11:05:18
2021-03-04
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:GHSHE:2021:399 Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 11-02-2021 / 20/00352

Belanghebbende heeft als deelnemer en winnaar van een televisieprogramma een vergoeding en (een deel van) de hoofdprijs uitbetaald gekregen. Hierop heeft de producent van het televisieprogramma loonheffingen ingehouden en afgedragen. In geschil is of de vergoeding en de hoofdprijs terecht zijn aangemerkt als inkomsten uit (tegenwoordige) dienstbetrekking. Het hof is van oordeel dat dit niet het geval is. Het door belanghebbende ontvangen bedrag kan ook niet worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden, omdat de inspecteur met zijn ter zitting van de rechtbank gedane uitlating op dat moment afstand heeft genomen van de mogelijkheid om het voordeel te belasten als resultaat uit overige werkzaamheden. Het is - behoudens bijzondere omstandigheden - in strijd met de regels van een goede procesorde als de inspecteur alsnog in een later stadium daarop terug komt.

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team belastingrecht

Meervoudige Belastingkamer

Nummer: 20/00352

Uitspraak op het hoger beroep van

de inspecteur van de Belastingdienst,

hierna: de inspecteur

en het incidentele hoger beroep van

[belanghebbende] ,

wonend in [woonplaats] ,

hierna: belanghebbende,

tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (hierna: de rechtbank) van 16 april 2020, nummer BRE 19/2437, in het geding tussen belanghebbende en de inspecteur.

1Ontstaan en loop van het geding

1.1.

De inspecteur heeft aan belanghebbende de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2016 opgelegd.

1.2.

Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt. De inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en het bezwaar ongegrond verklaard.

1.3.

Belanghebbende heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard.

1.4.

De inspecteur heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij het hof. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

1.5.

Belanghebbende heeft incidenteel hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. De inspecteur heeft schriftelijk gereageerd op het incidentele hoger beroep.

1.6.

De zitting heeft plaatsgevonden op 7 januari 2021 in ’s-Hertogenbosch. Daar zijn verschenen belanghebbende, haar echtgenoot [echtgenoot] , en haar gemachtigde [gemachtigde] , en, namens de inspecteur, [inspecteur 1] en [inspecteur 2] .

1.7.

Belanghebbende heeft tijdens de zitting een pleitnota voorgelezen en exemplaren daarvan overgelegd aan het hof en aan de inspecteur.

1.8.

Het hof heeft aan het einde van de zitting het onderzoek gesloten.

1.9.

Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat gelijktijdig met de uitspraak aan partijen wordt verzonden.

2Feiten

2.1.

Belanghebbende heeft in 2016 deelgenomen aan het televisieprogramma ‘ [programma] ’. Belanghebbende heeft daarvoor op 5 januari 2016 een deelnemersovereenkomst (hierna: de deelnemersovereenkomst) gesloten met [A BV] (hierna: [A BV] ), zijnde de producent van het programma. In deze deelnemersovereenkomst is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:

“(…)

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

(…)

c. De Deelnemer zich heeft opgegeven voor het Programma en door [A BV] vervolgens is uitgenodigd om als deelnemer aan het Programma mee te doen en de Deelnemer deze uitnodiging heeft aanvaard;

(…)

e. het uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen is door middel van het sluiten van deze Overeenkomst een arbeidsovereenkomst te sluiten. In dit verband realiseert de Deelnemer zich dat de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht derhalve geen toepassing vinden;

(…)

ARTIKEL 1 – Het Programma

1.1

Het Programma wordt geproduceerd in het adventure reality genre en heeft als uitgangspunt een groep deelnemers, waaronder de Deelnemer, die gedurende een door [A BV] nader te bepalen periode verblijft op één of meerdere locaties in het buitenland waarvan 24/7 opnamen kunnen worden gemaakt. (…)

De regels en richtlijnen voor deelname aan het Programma zijn vastgelegd in een zgn. “Regelboek” (...). De Regels vormen een onlosmakelijk deel van deze Overeenkomst.

Het Format, de periode(n), locatie(s), opdrachten, in te zetten fictieve bedragen, de te winnen prijs in natura etc. worden alleen door [A BV] vastgesteld en waar nodig gewijzigd.

(…)

1.3

[A BV] informeert de Deelnemer bij deze dat de Zendgemachtigde zich te allen tijde het recht voorbehoudt om wijzigingen in de programmaplanning aan te brengen. Dit betekent onder andere dat het gehele Programma kan komen te vervallen, of op ander data, en/of tijdstippen kan worden uitgezonden en/of herhaald, en/of anderszins openbaar kan worden gemaakt.

1.4

De beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden van de Prestatie van de Deelnemer berust alleen bij [A BV] en de Zendgemachtigde.

ARTIKEL 2 – Deelname aan het Programma

(…)

2.2

De Deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van de Regels en gaat daarmee onvoorwaardelijk akkoord, alsmede met alle in redelijkheid door [A BV] te maken schrappingen, aanvullingen en/of wijzigingen van de Regels. Het is uitsluitend aan [A BV] hoe te handelen in onvoorziene omstandigheden. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede begrepen overmacht, omstandigheden waarvoor de Regels geen uitsluitsel bieden, omstandigheden waarbij sprake is van een technisch manco, etc.

(…)

2.10

Deelnemer garandeert volledig beschikbaar te zijn gedurende de volledige opnameperiode (inclusief trainingsweekend in Nederland), tijdig te verschijnen op de dagen van vertrek naar het buitenland en terugkeer naar Nederland en deel te nemen aan het Programma, eea voor zover de Deelnemer het Programma niet conform de Regels heeft verlaten, of [A BV] de Deelnemer heeft verzocht zijn/haar deelname te staken. Tevens garandeert de Deelnemer tijdig te verschijnen en deel te nemen aan alle door [A BV] in het kader van het Programma gegeven opdrachten en activiteiten, tenzij dit in redelijkheid niet van de Deelnemer kan worden gevraagd.

(...)

2.11

De Deelnemer verschaft aan [A BV] alle informatie welke noodzakelijk kan zijn voor de selectie van de Deelnemer ten behoeve van deelname aan het Programma, de productie, de opnamen alsmede de promotie van het Programma. Onder de informatie wordt tevens begrepen medische gegevens en eventuele veroordelingen met betrekking tot strafbare feiten. In dit kader is [A BV] gerechtigd en verleent de Deelnemer onherroepelijke toestemming om o.a. een antecedentenonderzoek uit te (laten) voeren. Het al dan niet opzettelijk door de Deelnemer achterhouden van de hiervoor bedoelde informatie dan wel het verstrekken van onjuiste en/of niet volledige informatie kan voor [A BV] een reden zijn om de Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan het Programma. De Deelnemer vrijwaart [A BV] en de Zendgemachtigde voor negatieve publiciteit over (mogelijk) verzwegen informatie.

(...)

2.12

Het is de Deelnemer verboden tijdens de opnamen van het Programma op eigen initiatief handels-, merk-, en/of bedrijfsnamen te noemen, noch daarnaar op directe of indirecte wijze te verwijzen. De Deelnemer mag gedurende zijn/haar deelname aan het Programma niet op eigen initiatief identificeerbare merken zichtbaar dragen.

(…)

2.15

De Deelnemer ziet af van enig recht om zijn/haar deelname aan het Programma eenzijdig te beëindigen of op te schorten, tenzij zich een van de volgende omstandigheden voordoet:

- het overlijden van een eerstegraads familielid van de Deelnemer;

- een medische reden (bevestigd door een dokter ingeschakeld zijdens [A BV] ) maakt dat deelname door de Deelnemer niet langer verantwoord is;

- een gebeurtenis welke mede naar het oordeel van [A BV] maakt dat een deelname niet langer in redelijkheid van de Deelnemer kan worden verlangd.

2.16

De Deelnemer is er mee bekend dat zijn/haar deelname aan het Programma van beperkte duur kan zijn, de Deelnemer kan door het spelverloop reeds in een vroeg stadium uit het Programma worden verwijderd en daarmee belet worden van verdere deelname. Deelnemer heeft geen recht op vergoeding van schade en/of andere compensatie indien zijn/haar deelname aan het Programma van kortere duur is dan de volledige opname periode. Ook in het geval van stopzetting van de productie van het Programma of in het geval van een zgn. tussentijdse beëindiging kan [A BV] te allen tijde een beroep doen op dit artikel.

2.17

Met inachtneming van het bepaalde in lid 11 en lid 18 van dit artikel is het [A BV] te allen tijde toegestaan om vanwege haar moverende redenen de Deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan het Programma waarbij [A BV] aan de Deelnemer de reden voor uitsluiting zal aangeven.

(...)

2.18

[A BV] kan verschillende sancties opleggen als de Deelnemer deze Overeenkomst, de Regels en/of aanwijzingen van [A BV] niet tijdig en/of niet correct nakomt, zulks ter beoordeling van [A BV] . De sancties kunnen onder meer omvatten, maar zijn niet beperkt tot de volgende maatregelen:

- het uitdelen van waarschuwingen;

- het inhouden van (een deel van) de vergoeding en/of (een deel van de mogelijk ter beschikking gestelde) prijs;

- het uitdelen van een boete, zoals nader omschreven in de Overeenkomst;

- (onmiddellijke) uitsluiting van (verdere) deelname aan het Programma. In dat geval zal, naar keuze van [A BV] , eventueel ook de deelnemende partner van de Deelnemer (onmiddellijk) worden uitgesloten van (verdere) deelname aan het Programma.

Indien [A BV] besluit tot het opleggen van één of meerdere sanctie(s), is [A BV] op geen enkele wijze gehouden tot enige schadevergoeding jegens de Deelnemer.

ARTIKEL 3 – Duur van de Overeenkomst

3.1

Deze Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst en wordt aangegaan voor de duur van de gehele opnameperiode plus een additionele periode van drie (3) maanden startend twee (2 weken) voor de dag van de eerste uitzending van de eerste aflevering van het Programma (hierna te noemen: de “Periode”). De Overeenkomst eindigt van rechtswege bij het einde van de Periode.

3.2

Na het einde van de Periode en/of een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst blijven de volgende artikelen onverkort gelden: de artikelen 5, 6, 7, 8, 9, 10 alsmede alle bepalingen waarin garanties en/of vrijwaringen zijn opgenomen en voort alle in de Overeenkomst opgenomen bepalingen omtrent door [A BV] verkregen exploitatierechten en onderliggende rechten, zodat [A BV] onbeperkt kan blijven exploiteren en/of dergelijke rechten aan anderen kan verlenen of overdragen.

ARTIKEL 4 – Vergoedingen

4.1

Door zijn/haar deelname aan het Programma ontvangt de Deelnemer een eenmalige bruto vergoeding van € 1.250,- (zegge: twaalfhonderdvijftig Euro).

4.2

Tevens maakt de Deelnemer kans op een prijs in natura. De invulling, de grootte en de toewijzing van de prijs in natura zal worden bepaald door het spelverloop en de prestaties van de deelnemers. Aan het eind van de opnameperiode zal ofwel [team a] ofwel [team b] het winnende team blijken te zijn, eea vast te stellen aan de hand van het fictieve eindbedrag (hierna te noemen: “Fictieve Eindbedrag”) per team. De winnende deelnemer dient de prijs in natura, naar keuze van [A BV] , al dan niet te delen met de andere winnende deelnemer(s). [A BV] zal tot het einde van het Programma gerechtigd zijn de prijs in natura aan te passen.

4.3

Het in lid 1 genoemde bedrag alsmede het in lid 2 genoemde Fictieve Eindbedrag zijn bruto bedragen. Dat betekent dat alle belastingen die van toepassing zijn, eerst in mindering worden gebracht. M.b.t. het in lid 1 genoemde bedrag: het resterende netto bedrag wordt omstreeks eind februari 2016 aan de Deelnemer op de door hem/haar vermelde bankrekening voldaan. M.b.t. het in lid 2 genoemde Fictieve Eindbedrag: het resterende fictieve netto bedrag wordt door [A BV] aangewend voor de prijs in natura en uitgereikt overeenkomstig lid 4 van dit artikel. Hoewel [A BV] de verschuldigde heffingen zal aangeven en afdragen, wijst [A BV] de Deelnemer er op dat hij/zijzelf mogelijk fiscale verplichtingen heeft ten aanzien van het ontvangen bedrag en de prijs in natura. Een eventuele naheffing van belastingen met betrekking tot het ontvangen bedrag en/of de prijs in natura komt, voor zover wettelijk toegestaan, voor rekening van de Deelnemer. De Deelnemer vrijwaart [A BV] voor betaling van dergelijke naheffingen.

(…)

4.5

Voldoening van het in lid 1 genoemde bedrag en eventuele uitkering van de prijs in natura vindt uitsluitend plaats, indien de Deelnemer zich aan de verplichtingen van deze Overeenkomst heeft gehouden, waaronder doch niet beperkt tot de geheimhoudingsplicht ten aanzien van het verloop van het Programma.

(...)

ARTIKEL 5 – Overige verplichtingen

5.1

Zonder voorafgaande toestemming van [A BV] is het de Deelnemer niet toegestaan op enig moment voor, tijdens en/of na de opnamen van het Programma met de pers (in de ruimste zin van het woord, inclusief televisie, radio, interactief, print, etc.) in contact te treden met betrekking tot zijn/haar deelname aan het Programma. Indien de Deelnemer door de pers wordt benaderd zal de Deelnemer direct contact opnemen met [A BV] . In geen geval zal de Deelnemer zich negatief uitlaten over het Programma, [A BV] , de Zendgemachtigde en/of de sponsoren van het Programma.

5.2

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van [A BV] is het de Deelnemer niet toegestaan zijn/haar deelname aan het Programma op enige wijze, al dan niet commercieel, te (doen) exploiteren. Onder exploiteren wordt mede begrepen het geven van interviews, het optreden in televisie- en/of radioprogramma’s, het schrijven van artikelen en/of boeken, het exploiteren van een internetsite alsmede het op andere wijze medewerking verlenen aan enige aan het Programma gerelateerde exploitatievorm, zulks ter beoordeling van [A BV] .

ARTIKEL 6 – Overdracht van rechten en omvang van gebruik

6.1

De Deelnemer verleent uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk onbeperkte toestemming voor de vervaardiging van opnamen waaraan hij/zij meewerkt, voor bewerkingen, uitzending, heruitzending en iedere andere openbaarmaking en ter beschikking stelling. In dit kader wordt nog opgemerkt dat personalia en achtergrondinformatie van de Deelnemer, alsmede beelden uit het Programma middels verschillende (interactieve) media, waaronder maar niet beperkt tot (digitale) televisie en internet voor het publiek toegankelijk zullen zijn. Voorts is het mogelijk dat opnamen als gedrukte tekst en/of zgn. stills in print media zullen worden uitgeven.

(…)

6.5

[A BV] zal ook het recht hebben om wereldwijd gebruik te (laten) maken van de naam, het portret, de afbeelding en de stem van de Deelnemer (hierna te noemen: het “Portretrecht”) en de Prestaties voor promotie-, en publiciteitsdoeleinden voor het Programma. De Deelnemer garandeert dat hij/zij zich niet op grond van het portretrecht zal verzetten tegen openbaarmaking van zijn/haar Portretrecht, en geeft [A BV] toestemming tot het omschreven gebruik van het Portretrecht.

(…)

6.8

De vergoeding voor de overdracht en het gebruik van de opnamen en het Programma wordt geacht te zijn begrepen in de in deze Overeenkomst overeengekomen vergoeding.

(…)

ARTIKEL 7 – Nevenactiviteiten en exclusiviteit

7.1

De Deelnemer zal zich gedurende de Periode, in overleg met [A BV] beschikbaar houden voor publieke verschijningen in het kader van het Programma, de promotie en/of de exploitatie daarvan alsmede eventuele nevenactiviteiten.

(…)

7.3

Indien de Deelnemer binnen zes (6) maanden na afloop van de Periode door een andere partij wordt benaderd voor het verrichten van prestaties voor een andere producent binnen Nederland dan [A BV] , zal hij/zij [A BV] van dit aanbod schriftelijk op de hoogte brengen. [A BV] heeft dan het recht de Deelnemer binnen twintig (20) werkdagen een gelijkwaardig tegenvoorstel te doen. In het geval [A BV] , eventueel namens de Zendgemachtigde, tijdig dit gelijkwaardige tegenvoorstel aanbiedt, is de Deelnemer verplicht het aanbod van de derde partij af te slaan en de Overeenkomst met [A BV] of de Zendgemachtigde aan te gaan.

(…)

ARTIKEL 10 – Garanties en vrijwaring

(…)

10.2

De Deelnemer verplicht zich om op eerste verzoek van [A BV] alle schade te vergoeden die direct of indirect het gevolg is van inbreuk op de in deze Overeenkomst genoemde garanties, overtreding van bepalingen in deze Overeenkomst of niet nakoming van verplichtingen daaruit. Onder schade wordt hier verstaan het geldbedrag nodig om [A BV] in de positie te brengen waarin zij zou zijn geweest als inbreuk op garanties, overtreding van bepalingen in deze Overeenkomst of niet nakoming van verplichtingen daaruit niet had plaatsgevonden.

(…)

ARTIKEL 11 – Slotbepalingen

(…)

11.5

Partijen sluiten met deze Overeenkomst een overeenkomst van opdracht volgens artikel 7:400 e.v. BW. [A BV] en de Deelnemer zullen al datgene doen dat nodig is om te verhinderen dat er een arbeidsovereenkomst tussen hen ontstaat.

(…)”.

2.2.

Op 17 januari 2016 is tussen belanghebbende en [A BV] een addendum op de deelnemersovereenkomst gesloten. Volgens dit addendum kan [A BV] besluiten om, in plaats van de prijs in natura, een geldprijs uit te keren.

2.3.

In het programma zijn de deelnemers verdeeld in [team a] en [team b] . Deze twee teams zijn de strijd met elkaar aangegaan om te zien wie het beste in staat is om te overleven in een omgeving die zich laat omschrijven als “puur natuur”. Het doel was om het zo lang mogelijk te redden zonder hulp van buitenaf. Het programma is opgenomen in [land] . Beide teams kregen een aantal hulpmiddelen ter beschikking en een fictief budget van € 100.000. Ieder team had de mogelijkheid om noodpijlen af te schieten en daarmee hulp van een survivalexpert te vragen. Elke pijl kostte € 10.000. Als een deelnemer het spel voortijdig zou verlaten, kostte dat 25% van het resterende fictieve budget.

Iedere zes dagen was er een eliminatieronde waarbij de persoon die de meeste stemmen van de overige deelnemers kreeg, het spel moest verlaten. Gedurende de opnames was er geen contact tussen de deelnemers en de filmcrew. Het team met het grootste resterende fictieve budget aan het einde van de opnameperiode (zijnde 21 dagen) was de winnaar.

Uiteindelijk heeft [team b] gewonnen. De prijs, € 80.000, werd verdeeld onder de deelnemers van het winnende team, waaronder belanghebbende (€ 26.666 per persoon).

2.4.

[A BV] heeft aan belanghebbende - net als aan iedere andere deelnemer - een eenmalige vergoeding van € 1.250 bruto uitbetaald. Belanghebbende heeft dus in totaal € 27.916 bruto van [A BV] ontvangen. [A BV] heeft hierop € 12.180 aan loonheffing ingehouden en afgedragen en het restant aan belanghebbende uitbetaald.

3Geschil, alsmede standpunten en conclusies van partijen

3.1.

Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen:

I. Is het van [A BV] ontvangen bedrag terecht belast als loon uit dienstbetrekking?

II. Zo nee, kan dit bedrag worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden?

3.2.

De inspecteur concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de rechtbank en ongegrondverklaring van het bij de rechtbank ingestelde beroep. Belanghebbende concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de rechtbank.

4Gronden

Ten aanzien van het geschil

Loon uit dienstbetrekking

4.1.

Voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking is bepalend of er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Artikel 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Indien de inhoud van een overeenkomst voldoet aan deze omschrijving, moet de overeenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. De bedoeling van partijen speelt dus geen rol bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.1

4.2.

Voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking moet aan de drie elementen zijn voldaan:

a. de werknemer is verplicht tot het persoonlijk verrichten van arbeid;

b. er is een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;

c. de werkgever heeft de verplichting om loon te betalen.

4.3.

Uit de deelnemersovereenkomst volgt dat belanghebbende verplicht is geweest om persoonlijk arbeid te verrichten voor [A BV] . Belanghebbende is, samen met haar partner, door [A BV] geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het programma en zij heeft die uitnodiging aanvaard. Het was haar niet toegestaan om in haar plaats iemand anders te sturen. Aan het eerste element (de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid) is dan ook voldaan. Deze arbeid bestaat in de eerste plaats uit de deelname aan het programma. De persoonlijke arbeid bestaat verder uit het zich beschikbaar houden gedurende de “Periode” voor onder meer publieke verschijningen en promotie (artikel 7 van de Overeenkomst).

4.4.

Ook aan de voorwaarde dat er sprake is van een gezagsverhouding wordt voldaan. Het hof verwijst naar onderdeel 4.6 van de uitspraak van de rechtbank en maakt deze overweging tot de zijne. Dat wat belanghebbende in hoger beroep heeft aangevoerd, leidt niet tot een ander oordeel.

4.5.

Uit voorgaande overwegingen volgt dat het incidentele hoger beroep van belanghebbende, waarin wordt bestreden dat is voldaan aan de elementen a en b, ongegrond is.

4.6.

Vervolgens moet worden bepaald of [A BV] verplicht was tot het betalen van loon. In de eerste plaats betaalde [A BV] aan iedere deelnemer € 1.250. Het hof is - evenals de rechtbank - van oordeel dat deze betaling was bedoeld als vergoeding voor de door de deelnemers te maken kosten in verband met de deelname aan het programma en de overdracht en het gebruik van de opnamen (portretrecht) door [A BV] . Deze betaling kan dan ook niet worden aangemerkt als loon. Dan resteert de betaling van het prijzengeld. Het voorwaardelijke recht op een prijs vormt geen vergoeding voor de verrichte arbeid. Het hof onderschrijft op dit punt het oordeel van de rechtbank. Een andersluidende opvatting zou ook tot het ongerijmde gevolg leiden dat de prijswinnaars in dienstbetrekking waren en de overige deelnemers niet, terwijl allen op basis van dezelfde overeenkomst deelnemen aan het programma. De conclusie is dan ook dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Resultaat uit overige werkzaamheden

4.7.

De inspecteur heeft in reactie op het incidentele hoger beroep van belanghebbende het standpunt ingenomen dat het door belanghebbende ontvangen bedrag is belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

4.8.

Op de zitting bij de rechtbank heeft de inspecteur verklaard:

“Wij hebben resultaat uit overige werkzaamheden niet gesteld omdat er teveel onduidelijk is. Op dit moment is ons standpunt als er geen sprake is van een dienstbetrekking dan is de ontvangen vergoeding en de hoofdprijs onbelast. De vraag of er sprake is van een bron van inkomen speelt niet.”

4.9.

De inspecteur heeft met deze op de zitting gedane uitlating op dat moment uitdrukkelijk afstand genomen van de mogelijkheid om het voordeel te belasten als resultaat uit overige werkzaamheden. Het is - behoudens bijzondere omstandigheden - in strijd met de regels van een goede procesorde als de inspecteur alsnog in een later stadium een dergelijk standpunt inneemt. Daaraan doet niet af dat belanghebbende in hoger beroep voor het eerst facturen heeft overgelegd van bepaalde kosten die zijn gemaakt om deel te kunnen deelnemen aan het programma. Het had op de weg van de inspecteur gelegen om daar in een eerder stadium nader onderzoek naar te doen indien hij van mening was dat die gegevens relevant waren voor de vraag of er sprake was van resultaat uit overige werkzaamheden.

Conclusie

4.10.

De slotsom is dat zowel het hoger beroep als het incidentele hoger beroep ongegrond is en dat de uitspraak van de rechtbank dient te worden bevestigd.

Ten aanzien van het griffierecht

4.11.

De griffier heft van de inspecteur een griffierecht van € 532, omdat het hof de uitspraak van de rechtbank bevestigt.

Ten aanzien van de proceskosten

4.12.

Het hof veroordeelt de inspecteur tot vergoeding van de kosten die belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de behandeling van het hoger beroep bij het hof, omdat het door de inspecteur ingestelde hoger beroep ongegrond is.

4.13.

Het hof stelt deze tegemoetkoming op 2 (punten)2 x € 534 (waarde per punt) x 1 (factor gewicht van de zaak) is € 1.068. Omdat het incidentele hoger beroep ongegrond is, bestaat er geen reden voor een tegemoetkoming daarvoor.

4.14.

Gesteld noch gebleken is dat belanghebbende overige voor vergoeding in aanmerking komende kosten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit proceskosten bestuursrecht heeft gemaakt.

5Beslissing

Het hof

 • verklaart het hoger beroep en het incidentele hoger beroep ongegrond;

 • bevestigt de uitspraak van de rechtbank;

 • bepaalt dat van de inspecteur een griffierecht wordt geheven van € 532;

 • veroordeelt de inspecteur in de kosten van het geding bij het hof van € 1.068.

De uitspraak is gedaan door T.A. Gladpootjes, voorzitter, M.J.C. Pieterse en W.A. Sijberden, in tegenwoordigheid van K.M.J. van der Vorst als griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 11 februari 2021 en afschriften van de uitspraak zijn op die datum aangetekend aan partijen verzonden.

Het aanwenden van een rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden via het webportaal van de Hoge Raad www.hogeraad.nl.

Bepaalde personen die niet worden vertegenwoordigd door een gemachtigde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, mogen per post beroep in cassatie instellen. Dit zijn natuurlijke personen en verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Als zij geen gebruik willen maken van digitaal procederen kunnen deze personen het beroepschrift in cassatie sturen aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Alle andere personen en gemachtigden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, zijn in beginsel verplicht digitaal te procederen (zie www.hogeraad.nl).

Bij het instellen van beroep in cassatie moet het volgende in acht worden genomen:

 1. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

 2. (Alleen bij procederen op papier) het beroepschrift moet ondertekend zijn;

 3. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

 4. e gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de andere partij te veroordelen in de proceskosten.

1

Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746.

2

1 punt voor verweerschrift en 1 punt voor het verschijnen op de zitting, zie Besluit proceskosten bestuursrecht.