ECLI:NL:GHSHE:2021:907
public
2021-03-26T10:00:23
2021-03-24
Raad voor de Rechtspraak
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
2021-03-26
20-001416-18
Hoger beroep
Op tegenspraak
Tussenuitspraak
NL
's-Hertogenbosch
Strafrecht
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2018:1667, Overig
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:907
public
2021-03-24T12:08:50
2021-03-26
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:GHSHE:2021:907 Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 26-03-2021 / 20-001416-18

Het hof heropent het onderzoek en stelt de stukken in handen van de advocaat-generaal teneinde door de politie onderzoek te laten doen naar en in aanvullende processen-verbaal te relateren over - kort gezegd - de tekoopstelling van het pand van de verdachte en de eerdere hennepkwekerij die op het perceel van de verdachte zou zijn gevestigd. Voorts beveelt het hof dat op een nader te bepalen terechtzitting twee getuigen zullen worden gehoord.

Parketnummer : 20-001416-18

Uitspraak : 26 maart 2021

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof 's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, van 11 april 2018 in de strafzaak met parketnummer 01-865024-17 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [adres] .

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte van het onder 1 primair tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van de onder 1 subsidiair tenlastegelegde ‘medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, aanhef en onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd’, begaan in eendaadse samenloop met het onder 2 tenlastegelegde ‘een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voorbereiden en bevorderen, door een ander gelegenheid en middelen tot het plegen van dat feit te verschaffen’ veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest.

Voorts is bij voormeld vonnis het inbeslaggenomen goed, een aggregaat met goednummer G1151804, verbeurdverklaard en is het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte voor onbepaalde tijd geschorst onder de bij beschikking van 3 mei 2017 genoemde voorwaarden.

Door de officier van justitie in het arrondissement Oost-Brabant en namens de verdachte is tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, zal bewezen verklaren de meerdaadse samenloop van het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde en de verdachte zal veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het inbeslaggenomen voorwerp, een aggregaat, zal worden verbeurdverklaard.

De verdediging heeft primair bepleit dat de verdachte van de tenlastegelegde feiten zal worden vrijgesproken. Subsidiair heeft de verdediging een strafmaatverweer gevoerd.

Heropening van de zaak

Tijdens de beraadslaging in raadkamer is het hof tot het oordeel gekomen dat het onderzoek niet volledig is geweest.

Het hof zal het onderzoek heropenen en de stukken in handen stellen van de advocaat-generaal teneinde door de politie onderzoek te laten doen naar en in aanvullende processen-verbaal te laten relateren over:

  • de tekoopstelling van het pand van de verdachte, waaronder naar de datum waarop opdracht is gegeven tot verkoop van het pand en de periode(n) dat het pand in de verkoop is gezet/heeft gestaan;

  • de eerdere hennepkwekerij die op het perceel van de verdachte zou zijn gevestigd, waarin vervat de verklaring(en) van de toenmalige verdachte(n) alsmede de reden voor een kennelijk sepot in die zaak.

Voorts beveelt het hof dat op een nader te bepalen terechtzitting de volgende personen als getuige worden gehoord:

  • [getuige 1] , geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats 1] , (voorheen) wonende aan de [adres 1] ;

  • [getuige 2] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] , (voorheen) wonende aan de [adres 2] .

BESLISSING

Het hof:

  • heropent het onderzoek;

  • stelt de stukken in handen van de advocaat-generaal teneinde deze in de gelegenheid te stellen uitvoering te geven aan het vorenstaande;

  • schorst het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd (aan te brengen bij de vijfentwintigste meervoudige strafkamer van dit hof, verwachte behandelduur: 120 minuten), op welke terechtzitting de eerdergenoemde en nader te noemen getuigen zullen worden gehoord;

  • beveelt de oproeping van de verdachte tegen de datum en het tijdstip van de nog nader te bepalen terechtzitting;

  • beveelt de kennisgeving van de datum en het tijdstip van de nog nader te bepalen terechtzitting aan de raadsman van de verdachte;

  • beveelt de oproeping als getuige tegen de dag en het tijdstip van de nog nader te bepalen terechtzitting van:

o [getuige 1] , geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats 1] , (voorheen) wonende aan de [adres 1] ;

o [getuige 2] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] , (voorheen) wonende aan de [adres 2] .

Aldus gewezen door:

mr. B. Stapert, voorzitter,

mr. W.E.C.A. Valkenburg en mr. F. van Es, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. L.J.M.M. Dielesen, griffier,

en op 26 maart 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.