ECLI:NL:HR:2021:203
public
2021-02-16T12:46:55
2021-02-09
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-02-16
19/01813
Cassatie
NL
Strafrecht
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2019:2890
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1255
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:203
public
2021-02-15T15:01:34
2021-02-16
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:203 Hoge Raad , 16-02-2021 / 19/01813

Kraken van een gebouw (art. 138a Sr). Middelen over 1. Begrip ‘right to home’ a.b.i. art. 8 EVRM en 2. verwerping verweer dat sprake is geweest van strafrechtelijke ontruiming a.b.i. art. 551a Sv. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/01836 en 12 andere zaken, waarin de conclusie nog volgt.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/01813

Datum 16 februari 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 28 maart 2019, nummer 22-001934-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.

1Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. van Lunen, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2Beoordeling van het eerste en het tweede cassatiemiddel

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beoordeling van het derde cassatiemiddel

3.1

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

3.2

Het cassatiemiddel is gegrond. In het licht van de opgelegde taakstraf van acht uren, subsidiair vier dagen hechtenis is er geen aanleiding om aan het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden enig ander rechtsgevolg te verbinden en zal de Hoge Raad met dat oordeel volstaan.

4Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier B.C. Broekhuizen-Meuter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 februari 2021.