ECLI:NL:HR:2021:393
public
2021-03-19T11:05:23
2021-03-16
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-03-19
20/02091
Cassatie
NL
Bestuursrecht; Belastingrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:393
public
2021-03-16T08:19:34
2021-03-19
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:393 Hoge Raad , 19-03-2021 / 20/02091

HR verklaart het beroep in cassatie n-o.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

BELASTINGKAMER

Nummer 20/02091

Datum 19 maart 2021

ARREST

in de zaak van

[X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen

de STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 26 juni 2020, nr. BRE 19/4767, op het verzet van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank van 23 april 2020.

1Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie

1.1

De Rechtbank heeft op 7 juli 2020 per fax een brief met bijlagen ontvangen. De griffier van de Rechtbank heeft deze brief - vanwege de strekking ervan - op de voet van artikel 6:15 Awb doorgezonden naar de Hoge Raad ter verdere behandeling. Volgens deze brief stelt belanghebbende, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beroep in cassatie in tegen een uitspraak van de Rechtbank van 26 juni 2020.

1.2

Artikel 1 van het Besluit van 6 maart 2019, Staatsblad 2020, 991, brengt mee dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verplicht is digitaal te procederen in die gevallen waarin het beroep in cassatie is gericht tegen een uitspraak die op of na 15 april 2020 is bekendgemaakt. Dat is in deze zaak het geval zodat het beroepschrift in cassatie digitaal, via het webportaal van de Hoge Raad, had moeten worden ingediend.

1.3

De griffier van de Hoge Raad heeft belanghebbende daarom bij brief van 5 november 2020 verzocht hetzelfde beroepschrift in cassatie binnen vier weken via het webportaal van de Hoge Raad in te dienen. Deze brief is aangetekend verzonden en is volgens de gegevens van Track&Trace van PostNL afgeleverd op het door belanghebbende opgegeven adres. Aan dit verzoek van de griffier is geen gevolg gegeven. Daarom zal de Hoge Raad met toepassing van artikel 8:36a, lid 5, Awb het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren.

2Proceskosten

De Hoge Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

3Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de vice-president M.E. van Hilten als voorzitter, en de raadsheren E.N. Punt en J.A.R. van Eijsden, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 19 maart 2021.

1

Besluit van 6 maart 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Stb. 2016, 288), de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Inwerkingtredingsbesluit digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures).