ECLI:NL:HR:2021:571
public
2021-05-07T10:11:07
2021-04-12
Raad voor de Rechtspraak
Hoge Raad
2021-04-13
20/01194
Cassatie
NL
Strafrecht
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:168
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2021-0094
RvdW 2021/484
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2021:571
public
2021-04-13T11:10:52
2021-04-13
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:HR:2021:571 Hoge Raad , 13-04-2021 / 20/01194

Jeugdzaak. Medeplichtigheid diefstal met geweld door geven van tip en tijdens woninginbraak op uitkijk te staan, art. 48 jo. 312.1 Sr. Onttrekking aan het verkeer van aantal tassen en horloges. Zijn voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer? Hof heeft geoordeeld dat op beslaglijst genoemde voorwerpen van zodanige aard zijn dat ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Oordeel is zonder nadere motivering niet begrijpelijk. Verder heeft hof in zijn uitspraak niet geoordeeld dat die voorwerpen kunnen dienen om soortgelijke feiten als het bewezenverklaarde feit te begaan of voor te bereiden, dan wel opsporing van dergelijke feiten te belemmeren. Oplegging van maatregel onttrekking aan het verkeer is daarom ontoereikend gemotiveerd. Volgt (partiële) vernietiging t.a.v. onttrekking aan het verkeer (zonder terugwijzing).

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/01194 J

Datum 13 april 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 maart 2020, nummer 21-000745-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1997,

hierna: de verdachte.

1Procesverloop in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt, P. van Dongen en S. van den Akker, allen advocaat te Rotterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissing tot onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen voorwerpen, in zoverre tot zodanige beslissing als de Hoge Raad op grond van art. 440 Sv passend voorkomt, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

2Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3Beoordeling van het tweede cassatiemiddel

3.1

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat de voorwerpen op de beslaglijst met de nummers 1 tot en met 5 en 7 tot en met 9 vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer.

3.2.1

Het hof heeft de verdachte veroordeeld voor – kort gezegd – medeplichtigheid aan gekwalificeerde diefstal. Met betrekking tot de strafoplegging houdt de uitspraak van het hof onder meer het volgende in:

“Het hof zal de in beslag genomen voorwerpen, vermeld op de aan dit vonnis als bijlage II gehechte beslaglijst onder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9, onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. De voorwerpen zijn bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane feit aangetroffen.”

3.2.2

De aan de bestreden uitspraak gehechte beslaglijst houdt onder meer in:

“Voorwerpen Waarde

1 1.00 STK Tas Kl: bruin 2.00

LOUIS VUITTON vals

G408032 Imitatie

2 1.00 STK Tas Kl: bruin 2.00

LOUIS VUITTON

G408052 schoudertas imitatie

3 1.00 STK Horloge Kl: goud 2.00

ROLEX

G408033 onedel en imitatie

4 1.00 STK Tas Kl: bruin 2.00

GUCCI

G408054 imitatie

5 1.00 STK Horloge Kl: zilver 2.00

G408055 Lbvyr, quartz

7 1.00 STK Horloge Kl: goud 2.00

HUBLOT

G408046 imitatie

8 1.00 STK Horloge Kl: zilver 2.00

REGAL

G408049, band incompleet

9 1.00 STK Horloge Kl: zilver 5.00

GUESS G408056”

3.3.1

Het hof heeft de verdachte op grond van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) berecht met toepassing van de bepalingen van het jeugdstrafrecht. Op grond van artikel 77g lid 3 Sr in verbinding met artikel 77h lid 4 Sr kan dan de maatregel van onttrekking aan het verkeer worden opgelegd. De oplegging van die maatregel vindt plaats met inachtneming van de voorschriften van artikel 36b - 36d Sr.

3.3.2

Artikel 36d Sr luidt:

“Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn bovendien de aan de dader of verdachte toebehorende voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang, welke bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane feit, dan wel het feit waarvan hij wordt verdacht, zijn aangetroffen, doch alleen indien de voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel tot de belemmering van de opsporing daarvan.”

3.3.3

Het hof heeft geoordeeld dat de op de onder 3.2.2 weergegeven beslaglijst genoemde voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Dat oordeel is echter zonder nadere motivering niet begrijpelijk. Verder heeft het hof in zijn uitspraak niet geoordeeld dat die voorwerpen kunnen dienen om soortgelijke feiten als het bewezenverklaarde feit te begaan of voor te bereiden, dan wel de opsporing van dergelijke feiten te belemmeren. De oplegging van de maatregel van onttrekking aan het verkeer is daarom ontoereikend gemotiveerd.

3.4

Het cassatiemiddel slaagt.

4Beslissing

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de beslissing tot onttrekking aan het verkeer van de hiervoor onder 3.2.2 vermelde inbeslaggenomen voorwerpen;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 april 2021.