ECLI:NL:OGAACMB:2021:8
public
2021-02-04T15:21:22
2021-02-04
Raad voor de Rechtspraak
Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
2021-02-01
AUA202002987
Eerste aanleg - enkelvoudig
NL
Bestuursrecht; Ambtenarenrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGAACMB:2021:8
public
2021-02-04T15:13:02
2021-02-04
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:OGAACMB:2021:8 Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba , 01-02-2021 / AUA202002987

Toegangsontzegging - Het gerecht overweegt dat klager niet tijdig in bezwaar is gekomen tegen de bestreden beschikking.

Uitspraak van 1 februari 2021

Gaza nr. AUA202002987

HET GERECHT IN AMBTENARENZAKEN VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het bezwaar van:

[Klager],

wonend te Aruba,

KLAGER,

procederend in persoon,

gericht tegen:

de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: mr. C.L. Geerman (DWJZ).

PROCESVERLOOP

Bij beschikking van 23 oktober 2020 (de bestreden beschikking) heeft verweerder besloten om klager voor de duur van zes weken de toegang tot alle dienstlokalen, -gebouwen, -terreinen en voertuigen van de Dienst Brandweer (hierna: Brandweer) te ontzeggen.

Hiertegen heeft klager bezwaar gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij dit gerecht op 24 november 2020.

Het gerecht heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 januari 2020. Klager is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door de gemachtigde voornoemd.

De uitspraak is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

De ontvankelijkheid

1.1

Ingevolge artikel 41, eerste lid, van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak (hierna: La), dient het bezwaarschrift te worden ingediend binnen dertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de aangevallen beschikking is uitgesproken.

Het derde lid van dit artikel bepaalt dat, indien het bezwaar na de daarvoor bepaalde termijn is ingediend, de indiener niet op grond daarvan niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien hij ten genoegen van de rechter aantoont het bezwaar te hebben ingebracht binnen dertig dagen na de dag waarop hij van de aangevallen beschikking kennis heeft kunnen dragen.

1.2

Klager heeft zijn bezwaarschrift na het verstrijken van de in artikel 41, eerste lid, van de La gestelde termijn ingediend. De laatste dag van de termijn valt op zondag 22 november 2020. Ingevolge artikel 1 van de Algemene Termijnverordening wordt de in een landsverordening gestelde termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Klager heeft op dinsdag, 24 november 2020 zijn bezwaar bij het gerecht ingediend. Het gerecht overweegt derhalve dat klager niet tijdig in bezwaar is gekomen tegen de bestreden beschikking.

1.3

Klager is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet ter zitting verschenen en heeft aldus geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ten genoegen van de rechter aan te tonen dat hij het bezwaarschrift heeft ingebracht binnen dertig dagen na de dag waarop hij van de bestreden beschikking kennis heeft genomen.

1.4

Het bezwaar is niet-ontvankelijk.

BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gegeven door mr. M. Soffers, ambtenarenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van maandag 1 februari 2021 in aanwezigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen hoger beroep instellen bij de Raad van beroep in ambtenarenzaken. Daarbij dient de volgende termijn in acht te worden genomen:

  • Als de indiener van het hoger beroep of zijn gemachtigde bij de uitspraak aanwezig is geweest: Binnen dertig dagen na de dag van de uitspraak;

  • In de andere gevallen: Binnen dertig dagen na de dag van de toezending of de terhandstelling van een afschrift van de uitspraak.

Het hogerberoepschrift moet worden ingediend bij:

De griffie van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken

J.G. Emanstraat 51

Oranjestad

Aruba

U wordt verzocht bij het indienen van het hogerberoepschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het hogerberoepschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het hogerberoepschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener of de gemachtigde,

b. de datum van ondertekening,

c. waartegen u in hoger beroep komt,

d. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het hoger beroep).

Voor het instellen van hoger beroep is geen griffierecht verschuldigd.