ECLI:NL:OGEAA:2021:11
public
2021-02-01T14:17:32
2021-02-01
Raad voor de Rechtspraak
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
2021-01-19
AUA202001989
Eerste aanleg - enkelvoudig
NL
Civiel recht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGEAA:2021:11
public
2021-02-01T14:17:24
2021-02-01
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:OGEAA:2021:11 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 19-01-2021 / AUA202001989

Ondercuratelestelling; Syndroom van Down

Beschikking van 19 januari 2021

behorend bij AUA202001989 EJ

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1[Verzoeker 1],

wonende te [woonplaats] in Aruba,

2. [Verzoeker 2],

wonende te [woonplaats] in Aruba,

VERZOEKERS, hierna te noemen: de broer respectievelijk de moeder,

procederend in persoon,

om ondercuratelestelling van:

[Verweerster]

wonende in Aruba, te [woonplaats],

VERWEERSTER.

Belanghebbende:

[Belanghebbende], de vader.

1DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • het verzoekschrift, ingediend op 19 augustus 2020,

  • de mondelinge behandeling ter zitting van 24 november 2020, waarbij verzoekers in persoon aanwezig waren. Verweerster is niet met verzoekers meegekomen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerster onder curatele wordt gesteld met benoeming van de broer tot haar curat. Daartoe hebben verzoekers aangevoerd dat verweerster is geboren met het Syndroom van Down, en dat zij vanaf haar geboorte door haar thans inmiddels 81-jarige moeder wordt verzorgd. Verweerster praat niet en kent alleen haar moeder en haar broer. Verzoekers willen de zaken met betrekking tot verweerster regelen, nu de moeder nog in leven is.

3DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 en onder sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan de rechter een meerderjarige onder curatele stellen wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3.2.1

De behandelend huisarts, E.J.M. Boderie, M.D., schrijft in zijn verklaring van 8 juni 2020, dat verweerster sinds haar geboorte geestelijk gehandicapt is vanwege een aangeboren afwijking (Syndroom van Down) en dat zij daardoor niet in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen.

3.2.2

De vader van verweerster heeft op 5 augustus 2020 schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen onderhavig verzoek.

3.2.3

Verzoekers hebben ter zitting gepersisteerd in het verzoek.

3.3

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is naar het oordeel van het gerecht genoegzaam gebleken dat verweerster wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.4

Benoeming van de broer tot curator strookt naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de verweerster. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.5

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken (uiterlijk op 16 april 2021) na aanvang van zijn taak als curator een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curator dient voorts binnen acht maanden (uiterlijk op 20 september 2021) na aanvang van zijn taak als curator ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door hem ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2022.

4DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [verweerster], geboren op [geboortedatum] 1977 in Aruba, en wonende te [woonplaats] in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator, haar broer [verzoeker 1], geboren op [geboortedatum] 1979 in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”,

bepaalt dat de curator uiterlijk 16 april 2021, een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht doet van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes,

bepaalt dat de curator uiterlijk 20 september 2021, ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door hem ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht indient.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 19 januari 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.

Datum uitspraak: 19 januari 2021

Instantie: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Zaaknummer: AUA202001989

Inhoudsindicatie: Ondercuratelestelling; Syndroom van Down

Formele relaties (optioneel):

Rechtsgebieden: Civiel

Rechter: mr. N.K. Engelbrecht

Bijzondere kenmerken: