ECLI:NL:OGEAA:2021:19
public
2021-02-03T09:38:21
2021-02-03
Raad voor de Rechtspraak
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
2021-01-26
AUA202002275
Eerste aanleg - enkelvoudig
NL
Civiel recht; Arbeidsrecht
Rechtspraak.nl
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGEAA:2021:19
public
2021-02-03T09:35:35
2021-02-03
Raad voor de Rechtspraak
ECLI:NL:OGEAA:2021:19 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 26-01-2021 / AUA202002275

Ontbinding, dringende reden, gewijzigde omstandigheden in de arbeidsverhouding.

Beschikking van 26 januari 2021

Behorend bij E.J. nr. AUA202002275

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

TROPISCHE BOTTELMAATSCHAPPIJ VAN ARUBA N.V.,

gevestigd in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: Tropical Bottling,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios,

tegen:

[Verweerder],

wonende in Aruba,

verweerder,

hierna ook te noemen: [Naam verweerder],

gemachtigde: de advocaat mr. C.F.K.J. Lejuez.

1DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- het verweerschrift, met producties;

- de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 12 oktober 2020.

1.2

Tropical Bottling is ter zitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door de heer [X] en de heer [Y] (Financial Director respectievelijk Commercial Manager bij Tropical Bottling). [Naam verweerder] is verschenen samen zijn gemachtigde. Tropical Bottling heeft gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om bij wijze van repliek te reageren op het verweerschrift van [naam verweerder], en dat mede aan de hand van een overgelegde en voorgedragen pleitnota. naam verweerder] heeft vervolgens gedupliceerd, en dat ook mede aan de hand van een overgelegde en voorgedragen pleitnota.

1.3

Beschikking is nader bepaald op heden.

2DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.2 [

Naam verweerder] is op 22 oktober 2012 in loondienst getreden van Tropical Bottling, laatstelijk in de functie van sales representative op de afdeling direct sales, tegen een brutosalaris van Afl. 2.500,-- per maand plus commissies.

2.3

Met betrekking tot de functie van [naam verweerder] wordt onder meer het volgende in de functieomschrijving vermeld.

Specific Responsibilities :

(…)

Provide a positive interface between the customer and Tropical Bottling Company.

Visit the prescribed number of customers in the route on a daily basis and generate orders for all products portfolio.”

2.4 [

Naam verweerder] is op 19 november 2019 geschorst met behoud van loon. Op 22 november 2019 is hij op staande voet ontslagen. De ontslagbrief d.d. 22 november 2019 luidt voor zover van belang als volgt:

Ariba 13 November 2019 bo persona no a core e ruta designa pabo e día ey, of bo persona no acore e ruta completamente, cu consecuencia cu varios cliente riba e ruta designa no a hanja servicio di entrega y sales riba e día ey.

Compania a tene un combersacion cubo di 19 november 2019. Den e combersacion ey bo a duna bo punto di vista y bo no a duna nos un motivo valido pa no a sigi e ruta designa die 13 di November 2019. A dicidi di schors bo persona cu pago, pendiente mas investigación y tramitenan intenro. Bo a wordo invita pa un reunion pa awe 22 november 2019.

Cu e carta aki, nos ta avisabo di nos decision, cu ta cu e ultimo fracicon di 13 di November 2019, riba su mes y tambe hunto cu tur e otro infraccionnan previo cu lo wordo menciona aki bow, ta motivo pa nos termina e relación di trabow pa motivo urgente entrante awe.

(…)

E incumplimiento cu trabow di 13 November 2019, manera menciona arriba, riba su mes y tambe hunto cu e infraccionan previo describi adhunto, tanto individual como tur hunto, ta duna nos un motivo urgente pa termina a relación di trabow inmediatamente, entrante awe.”

2.5 [

Naam verweerder] heeft bij brief van 28 november 2019 de nietigheid van het aan hem verleende ontslag ingeroepen en zich beschikbaar verklaard de bedongen arbeid uit te voeren onder aanspraak op doorbetaling van zijn loon.

2.6

Tropical Bottling heeft op voormelde brief van [naam verweerder] gereageerd met de mededeling te volharden in het aan [naam verweerder] gegeven ontslag.

2.7 [

Naam verweerder] heeft vervolgens op 15 januari 2020 een verzoekschrift ter griffie van dit Gerecht ingediend waarin hij verzoekt om een verklaring voor recht dat het ontslag nietig is en verder om wedertewerkstelling en doorbetaling van zijn loon.

3DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Tropical Bottling verzoekt dat het Gerecht bij beschikking de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst ontbindt met onmiddellijke ingang danwel een door het Gerecht te bepalen ander tijdstip op grond van de in het verzoekschrift omschreven gewichtige redenen indien en voorzover krachtens rechterlijk gewijsde komt vast te staan dat die overeenkomst nog steeds bestaat, kosten rechtens.

3.2 [

Naam verweerder] voert verweer en concludeert primair tot afwijzing van het door Tropical Bottling verzochte. Subsidiair in geval van ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst concludeert [Naam verweerder] tot toewijzing aan hem van een door Tropical Bottling te betalen ontbindingsvergoeding naar billijkheid. In beide gevallen concludeert [Naam verweerder] tot veroordeling van Tropical Bottling in de proceskosten.

4DE BEOORDELING

4.1

Ter beantwoording ligt primair voor de vraag of er sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Als dringende redenen worden volgens artikel 7A:1615o lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten de omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang in aanmerking worden genomen. Tot deze omstandigheden behoren onder meer de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals diens leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag op staande voet. Van belang is verder dat het de werkgever is die moet stellen dat sprake is van een dringende reden en dit in geval van gemotiveerde tegenspraak voldoende aannemelijk moet maken nu in deze op snelheid gerichte procedure geen ruimte bestaat voor bewijslevering. Subsidiair ligt in dit geschil de vraag voor of sprake is van gewijzigde omstandigheden in de arbeidsverhouding tussen partijen die van dien aard zijn dat die verhouding billijkheidshalve dadelijk of op korte termijn behoort te eindigen. Het is in dit geval aan Tropical Bottling die dergelijke omstandigheden moet stellen en in geval van gemotiveerde tegenspraak voldoende aannemelijk zal moeten maken nu er geen gelegenheid bestaat tot bewijslevering.

4.2

Naar het oordeel van het Gerecht heeft [Naam verweerder] de door Tropical Bottling gestelde bij partijen genoegzaam bekende verwijten aan het adres van [Naam verweerder] gemotiveerd bestreden. Die verwijten staan daarom niet vast en komen in deze op snelheid gerichte procedure ook niet vast te staan, terwijl het Gerecht in het licht van dat verweer geen grond of aanleiding ziet om die beweerdelijke verwijten voldoende aannemelijk te oordelen. Dit klemt temeer omdat [Naam verweerder] onbestreden heeft gesteld dat hij dagelijks binnen de voor hem geldende werktijden zoveel als mogelijk op zijn door Tropical Bottling voorgeschreven route liggende klanten van Tropical Bottling wil bezoeken omdat hij commissie krijgt voor/over de door hem verkochte producten. Dit klemt verder temeer omdat ter zitting is gebleken dat het ondeer meer in de tweede en derde alinea onder randnummer 5. van het verzoekschrift door Tropical Bottling gestelde niet overeenstemt met de waarheid. Het zogeheten bij partijen genoegzaam brekende “handheld device” staat niet in rechtstreekse verbinding met Tropical Bottling ter verkrijging van live feedback van haar verkopers. Alles wat in dat apparaat wordt gevoerd door verkopers als [Naam verweerder] gedurende de dag, wordt eerst uitgelezen bij Tropical Bottling zodra een verkoper aan het eind van de werkdag terugkeert van zijn route. Niet valt in te zien in dat verband wat het belang is van Tropical Bottling bij het direct ter plekke van klanten invoeren van klantengegevens in bedoeld device en waarom het zo verwijtbaar is als dit niet gebeurt maar op een later moment als dat voor in dit geval [Naam verweerder], aan wie per te bezoeken klant vrij weinig tijd wordt gegund door Tropical Bottling, beter uitkomt.

4.3

Vorenstaande brengt met zich dat het Gerecht geen gewichtige reden ziet voor de voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst van [Naam verweerder]. Het verzoek daartoe van Tropical Bottling zal daarom worden afgewezen.

4.4

Tropical Bottling zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [Naam verweerder], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten, tarief 5).

5DE BESLISSING

Het Gerecht:

-wijst af het door Tropical Bottling verzochte;

-veroordeelt Tropical Bottling in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [Naam verweerder], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting op 26 januari 2021 in aanwezigheid van de griffier.